Projekty unijne realizowane przez CSP - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Projekty unijne realizowane przez CSP

Data publikacji 18.08.2020

Podsumowując trzy dekady działań Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w obszarze pozaoperacyjnej współpracy międzynarodowej, szczególną uwagę zwrócić należy na projekty unijne, realizowane przez naszą jednostkę.

Ich implementacja stworzyła nauczycielom policyjnym CSP możliwość wzbogacenia wiedzy oraz jej aktualizacji, jak również zdobycia nowych doświadczeń zawodowych w obszarze metodyki szkolenia. Ponadto udział w przedsięwzięciach unijnych przyczynił się do podniesienie znajomości języków obcych oraz poznania kultury i historii krajów partnerskich, co pozwoliło na lepsze dostosowanie do dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości w obszarze zawodowym.

Pierwszym przedsięwzięciem finansowanym ze środków Unii Europejskiej był projekt pn. „Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy” realizowany przez funkcjonariuszy z Zakładu Interwencji Policyjnych CSP w ramach programu Leonardo da Vinci w latach 2012–2013. Partnerem naszej szkoły w realizacji przedsięwzięcia była Szkoła Policji w Nimes we Francji. Jego głównym celem była wymiana doświadczeń związanych z metodyką kształcenia umiejętności z zakresu technik interwencji, ogólnej i specjalnej sprawności fizycznej, jak również szkolenia strzeleckiego oraz zapoznanie się z uregulowaniami prawnymi obowiązującymi we Francji w obszarze interwencji policyjnych.

Centrum Szkolenia Policji uczestniczyło też w projekcie pn. „Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości” koordynowanym przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. W ramach tego przedsięwzięcia Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia CSP realizował komponent o nazwie „Nowoczesne metody nauczania w szkolnictwie policyjnym ze szczególnym zwróceniem uwagi na aktywizujące metody nauczania i badanie efektywności nauczania”. Projekt był realizowany na rzecz Republiki Mołdawii od 2012 roku a współfinansowany w ramach Planu współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Kolejnym przedsięwzięciem implementowanym w ramach programu Leonardo da Vinci w latach 2013–2014 był projekt pn. „Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów – przewodników psów służbowych”. Partnerami zagranicznymi projektu byli: Sektor Kynologii, Hodowli Psów Służbowych i Szkolenia Przewodników Psów Służbowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Bułgarii, Centrum Szkolenia Psów Służbowych w Estonii i Ośrodek Szkolenia Psów i Identyfikacji Śladów Zapachowych na Litwie. Stronę polską reprezentowali funkcjonariusze Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach. Celem projektu była wymiana doświadczeń w obszarze metod tresurowych psów różnych specjalizacji jak również poznanie rozwiązań stosowanych przez Policję bułgarską, estońską i litewską w obszarze doboru i kwalifikacji, a także utrzymania i żywienia psów służbowych oraz organizacji zadań z ich użyciem.

Dobra współpraca z Policją litewską zaowocowała zaproszeniem CSP do udziału w projekcie realizowanym pod auspicjami Unii Europejskiej w ramach programu ISEC 2007–2013 (Zwalczanie i Zapobieganie Przestępczości). Znaleźliśmy się w gronie partnerów projektu pod nazwą „Doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie zwalczania narkotyków syntetycznych z uwzględnieniem substancji psychoaktywnych”. Projekt realizowany był poprzez wizyty studyjne przedstawicieli organizacji partnerskich z Litwy, Łotwy i Polski oraz konferencje.

Kolejnym projektem międzynarodowym, w którym uczestniczyliśmy jako organizacja partnerska, było przedsięwzięcie pn. „Wspólnie przeciwko przestępczości przez edukację”, realizowane w latach 2015–2017 w ramach programu Erasmus+. Głównym jego celem było stworzenie jednolitych programów szkoleniowych dla techników kryminalistyki oraz biegłych w policyjnych instytucjach edukacyjnych w Republice Czeskiej, Polsce oraz na Słowacji. Liderem projektu był Instytut Kryminalistyki w Pradze, realizujący przedsięwzięcie wspólnie z organizacjami partnerskimi, tj. Centrum Szkolenia Policji, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji oraz Ministerstwem Spraw Wewnętrznych Słowacji.

Rok 2017 zaowocował udziałem policjantów Centrum Szkolenia Policji w Legionowie w projekcie pn. „Szkolenie funkcjonariuszy”, realizowanym w Republice Czeskiej i na Cyprze. Mobilność na Cyprze dotyczyła obszaru przestępczości nieletnich a głównym jej celem była bezpośrednia obserwacja sposobu przekazywania wiedzy i kształtowania umiejętności zawodowych w jednostkach policyjnych oraz wymiana doświadczeń w zakresie praktycznych aspektów kształcenia policjantów zajmujących się problematyką nieletnich. Natomiast mobilność w Republice Czeskiej skoncentrowana była na praktycznych aspektach kształcenia policjantów ruchu drogowego, w tym także w kontekście interwencji podejmowanych wobec kierujących pozjadami. Partnerami zagranicznymi w projekcie byli: Biuro ds. Zwalczania Przestępczości Nieletnich Komendy Głównej Policji na Cyprze i Police College and Secondary Police School of MI Holešov w Republice Czeskiej.

W tym samym roku gościliśmy na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej w Sułkowicach 5-osobową grupę niemieckich kynologów, w związku z realizacją projektu pn. „Police Training in Europe – learning from the best”, którego celem była wymiana doświadczeń w tematyce szkolenia psów służbowych.

Od roku 2018 Centrum Szkolenia Policji w Legionowie realizuje wspólnie z Komendą Główną Policji oraz partnerem litewskim projekt współpracy bliźniaczej (Twinning) na rzecz Policji mołdawskiej pn. „Reforma systemu policyjnego szkolenia podstawowego i ustawicznego w Republice Mołdawii”. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Komisji Europejskiej oraz realizowane, między innymi, w formie wizyt studyjnych mających na celu wymianę doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie objętym tematyką projektu.

Renata Cedro

fot.: archiwum CSP