Dotacja z WFOŚiGW w Warszawie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 21.12.2007

W dniu 20 grudnia 2007 roku, zawarta została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a CSP która umożliwi wykonanie remontu wentylacji na hali sportowej .

  Strony umowy reprezentowali:  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie -  Zastępcy Prezesa Zarządu –- panowie Maciej Kurowski i Robert Stępień. Skarb Państwa – Centrum Szkolenia Policji w Legionowie - reprezentował Zastępca Komendanta CSP w Legionowie nadkom. Piotr Kucia.

  Umowa dotyczy udzielenia dotacji w wysokości do 1 221 149,06 zł, na dofinansowanie przedsięwzięcia modernizacji systemu wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła i instalacji centralnego ogrzewania w budynku nr 42 (hala sportowa) na terenie Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

      W ramach remontu przewidziano wymianę wentylacji mechanicznej nawiewnej na nawiewno – wywiewną z wymiennikiem krzyżowym, który ze względu na budowę, zapewnia odzysk ciepła oraz wymianę instalacji centralnego ogrzewania na dwururową, pompową.
W wyniku termomodernizacji ilość zaoszczędzonego ciepła wynosić będzie ok. 2512,3 (GJ/rok) natomiast paliwa (węgiel) 103,14 (Mg/rok).

mł. asp. Roman Majewski WP