Egzamin i już po szkoleniu - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Egzamin i już po szkoleniu

Data publikacji 15.05.2015

W Centrum Szkolenia Policji 195 słuchaczy przystąpiło do egzaminu kończącego półroczne szkolenie zawodowe podstawowe. Egzamin dla wszystkich policjantów zakończył się sukcesem, co oznacza, że będą mogli samodzielnie realizować zadania służbowe w jednostkach organizacyjnych Policji. W uroczystości zakończenia szkolenia uczestniczyła Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anna Rosół oraz kadra kierownicza i dydaktyczna szkoły.

     W trakcie 6-miesięcznego szkolenia funkcjonariusze zostali przygotowywani do wykonywania zadań służbowych na poziomie podstawowym, na stanowisku policjanta w służbie prewencyjnej, w komórkach organizacyjnych patrolowo-interwencyjnych i w oddziałach prewencji Policji. Zakres tematyczny szkolenia obejmował: ustalanie okoliczności zdarzeń i zabezpieczanie ich miejsca, zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji, poszukiwanie osób i przedmiotów oraz ujawnianie sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych, pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych, podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego, wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia, udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego, przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym, szkolenie strzeleckie oraz taktykę i techniki interwencji.

     Zgodnie z programem szkolenia słuchacze mieli też obowiązek zrealizowania w warunkach rzeczywistych pięciu 8-godzinnych służb patrolowych. Realizacja tego zadania zawsze wymaga szczególnej odpowiedzialności ze strony kadry oraz wielu przedsięwzięć organizacyjnych. Służby patrolowe, pełnione zarówno pod nadzorem kadry Zakładu Służby Prewencyjnej, jak i policjantów z jednostek terenowych, pozwoliły słuchaczom na skonfrontowanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych, nabywanych w środowisku szkolnym, z realizacją zadań w warunkach rzeczywistych.

     W czasie wolnym słuchacze mogli korzystać z zajęć realizowanych w ramach warsztatów z języka migowego, kryminalistycznych oraz z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dużą popularnością cieszyło się także koło prewencyjne, którego głównym celem jest profilowanie zawodowe, ułatwiające policjantom, dokonywanie trafnych wyborów i świadomy wpływ na rozwój zawodowy. Słuchacze SZP-6/14 uczestniczyli w XIV edycji Turnieju Par Patrolowych. Laureaci, podczas dzisiejszej uroczystości, otrzymali z rąk Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Anny Rosół okolicznościowe dyplomy.

     W trosce o poziom ogólnej sprawności fizycznej słuchaczy w CSP cyklicznie odbywają się rozgrywki sportowe w różnych dyscyplinach. 29 kwietnia został rozegrany „Halowy Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Centrum Szkolenia Policji.” Trzecie miejsce w tym turnieju zajęła właśnie drużyna SZP-6/14/V/4. Słuchacze tej edycji szkolenia z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyli rownież w akcji zbierania plastikowych nakrętek, ze sprzedaży których zostały pozyskane fundusze na zakup specjalistycznego wózka inwalidzkiego dla niepełnosprawnego dziecka.

     W czasie uroczystości kończącej szkolenie dwoje słuchaczy otrzymało świadectwo z wyróżnieniem. Byli to: post. Dorota Górska (ogólny wynik nauki, jaki osiągnęła na szkoleniu to ocena bardzo dobra, egzamin końcowy napisała na ocenę wyróżniającą) i post. Daniel Pluta (ogólny wynik nauki i egzamin końcowy – ocena bardzo dobra). Za szczególne zaangażowanie w realizację dodatkowych zadań służbowych o charakterze organizacyjnym i wspomagającym funkcjonowanie grupy szkoleniowej, a także za prezentowanie właściwej postawy zawodowej18 osób zostało wyróżnionych listami gratulacyjnymi.

     Wszystkim absolwentom życzymy sukcesów w służbie oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS