Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA DLA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ, POLICJI ORAZ WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI W GÜSTROW

Data publikacji 15.06.2020

W tym roku obchodzimy 30. Rocznicę powstania Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Na przestrzeni ostatnich trzech dekad nasza szkoła prowadziła współpracę międzynarodową z wieloma europejskimi instytucjami edukacyjnym, skutkującą podnoszeniem kompetencji zawodowych nauczycieli policyjnych CSP oraz wymianą dobrych praktyk.

Jedną z nich jest Wyższa Szkoła Zawodowa dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow (Niemcy), która jest partnerem naszej jednostki w projekcie pn. Międzykulturowe Spotkania Młodych Policjantów Niemiec, Francji i Polski. Ponadto, efektem wieloletniej kooperacji obu szkół było podpisanie w roku 2020 Deklaracji o współpracy. Poniżej przedstawiamy zakres działalności, strukturę oraz zadania implementowane przez zaprzyjaźnioną szkołę.

Wyższa Szkoła Zawodowa dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie jest jedną z siedmiu państwowych szkół wyższych. Stanowi również centrum studiów oraz szkoleń dla służby publicznej w landzie Meklemburgia-Pomorze Przednie. Szkoła podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Europy. Studia są prowadzone głównie w formie praktycznej i oferują absolwentom dobre perspektywy w kontekście przyszłej pracy.   

Jednostka została utworzona w roku 1991, pierwotnie jako Wyższa Szkoła Zawodowa dla Pracowników Administracji Publicznej. W roku 2000 Instytut Kształcenia Policji (BIP) został relokowany z Neustrelitz do Güstrow by w roku 2006 połączyć się z Wyższą Szkołą Zawodową dla Pracowników Administracji Publicznej. Nowa organizacja została przemianowana na Wyższą Szkołę Zawodową dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości. 

Szkoła jest zarządzana przez Dyrektora, który nadzoruje następujące jednostki organizacyjne: Wydział Administracji Publicznej, Wydział Wymiaru Sprawiedliwości, Wydział Policji, Instytut Szkoleniowy dla Lokalnej i Regionalnej Administracji oraz Instytut Doskonalenia Zawodowego i Modernizacji Administracji. Posiada również w swojej strukturze Wydział ds. Administracyjnych (w tym Wydział Kadr) oraz Wydział Służb Centralnych (w tym służbę ds. doboru centralnego i rekrutacji).    

210 specjalistów, zarówno z obszaru dydaktyki jak i administracji, zapewnia obsługę około 450 słuchaczy oraz 10 000 uczestników doskonaleń zawodowych i konferencji organizowanych corocznie przez Szkołę.   

Nowoczesne zaplecze jednostki, umożliwiające efektywne nabywanie wiedzy, składa się z: pomieszczeń seminaryjnych, sal wykładowych, biblioteki, hali sportowej, dwóch operacyjnych centrów szkoleniowych oraz strzelnicy. Wszystkie obiekty wyposażone są w zmodernizowane rozwiązania technologiczne. Szkoła posiada również w swoim zapleczu 450 miejsc noclegowych, kafeterię, kantynę jak również klub studenta. Natomiast zaplecze służące do kształceniu umiejętności z zakresu jazdy pojazdem oraz bezpieczeństwa znajduje się w Peenemünde.      

Szkolenie dla funkcjonariuszy organów ścigania.

Wymogi rekrutacyjne: świadectwo ukończenia szkoły typu GCSE (General Certificate of Secondary Education) / ukończenia szkoły typu secondary modern / ukończenia średniej szkoły zawodowej; spełnienie wymogów prawnych dotyczących mianowania na stanowisko w służbie publicznej; maksymalny wiek: 29 lat; posiadanie kwalifikacji osobowych i zawodowych, sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.     

Procedura doboru składa się z: testu ortograficznego, testu ze zdolności poznawczych, testu sprawności fizycznej, badań lekarskich stwierdzających zdatność do służby oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Podczas szkolenia podstawowego słuchacze zapoznają się z teoretycznymi zagadnieniami w zakresie prawa cywilnego i konstytucyjnego, prawa karnego, prawa administracyjnego i prawa o ruchu drogowym. Szczególny nacisk kładzie się na trening sytuacyjny, przygotowujący do pełnienia służby. Słuchacze muszą wykazać się wiedzą, umiejętnościami oraz nabytymi podczas szkolenia kompetencjami w trakcie testów, ćwiczeń i egzaminów ustnych oraz egzaminu cząstkowego. Szkolenie, trwające 2 lata, zwieńczone jest egzaminem końcowym.             

Policyjne studia licencjackie (B.A.)

Wymogi rekrutacyjne: świadectwo ukończenia szkoły średniej lub podobne zaświadczenie o kwalifikacjach uprawiające do podjęcia studiów wyższych; spełnienie wymogów prawnych dotyczących mianowania na stanowisko w służbie publicznej; maksymalny wiek: 33 lata; posiadanie odpowiednich kwalifikacji osobowych i zawodowych; sprawność fizyczna i dobry stan zdrowia.     

Procedura doboru składa się z: testu ortograficznego, testu ze zdolności poznawczych, testu sprawności fizycznej, badań lekarskich stwierdzających zdatność do służby, testu umiejętności prowadzenia dyskusji w grupie oraz rozmowy kwalifikacyjnej.

Trzyletnie studia licencjackie mają strukturę modułową. Moduły teoretyczne przeplatane są praktykami/stażami. Szczególny nacisk kładziony jest na efektywne i różnorodne metody nauczania i uczenia się. W trakcie całego interdyscyplinarnego cyklu szkoleniowego kadra wykwalifikowanych i doświadczonych szkoleniowców wspiera studentów oraz stanowi ich ciało doradcze. Podczas wdrażania modułów realizowane są takie przedmioty jak kryminalistyka, prawo karne czy prawo o ruchu drogowym, implementowane w trakcie zajęć międzywydziałowych. Każdy moduł zakończony jest egzaminem. W trakcie trzeciego roku studiów studenci zobowiązani są do napisania i obrony pracy licencjackiej. Cały kurs zakończony jest egzaminem ustnym.

Renata Cedro

 

15-lecie projektu pn. Międzykulturowe Spotkania Młodych Policjantów Niemiec, Francji i Polski

 

Seminarium trójstronne w CSP, 2010 rok

 

Kadeci z Wyższej Szkoły Zawodowej dla Pracowników Administracji Publicznej, Policji oraz Wymiaru Sprawiedliwości w Güstrow (Niemcy) w CSP, rok 2018

 

Spotkanie przygotowawcze do seminarium trójstronnego, Schwerin, Niemcy, rok 2019