NOWE PUBLIKACJE CSP W LEGIONOWIE - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

NOWE PUBLIKACJE CSP W LEGIONOWIE

Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wydało materiały dydaktyczne, które będą stanowić przydatną pomoc dla słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego i kursów specjalistycznych, a także wsparcie procesu samokształcenia policjantów.

M. Śmiałek
Patologie społeczne. Wybrane zagadnienia
„Materiały Dydaktyczne” nr 191

W niniejszym opracowaniu przedstawiono zagadnienie przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej objęte programem szkolenia zawodowego podstawowego, programami kursów specjalistycznych dla policjantów, a także występujące w pracy policyjnej. Autor omówił kluczowe pojęcia z tego zakresu oraz wybrane zjawiska, w tym m.in. alkoholizm, narkomanię, prostytucję, działalność destrukcyjnych sekt czy żebractwo, a także szkodliwość patologii społecznej, zwracając uwagę m.in. na czynniki sprzyjające rozwojowi danej patologii, jej skalę, zagrożenia, a także regulacje prawne dotyczące poszczególnych zjawisk. Publikacja kierowana jest przede wszystkim do policjantów służby prewencyjnej. Stanowi próbę przedstawienia w zarysie wybranych zagadnień z zakresu patologii społecznych, a jej podstawowym celem jest podniesienie poziomu wyszkolenia policjantów w przedmiotowym zakresie.

K. Rosłaniec, K. Franckiewicz
Nowe uprawnienia Policji. Wybór przepisów
Kontrola osobista, przeglądanie zawartości bagaży
i sprawdzenie ładunku oraz sprawdzenie prewencyjne
„Materiały Dydaktyczne” nr 192

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji
oraz niektórych innych ustaw, tj. o Straży Granicznej, o ochronie granicy państwowej, Kodeks postępowania karnego, o strażach gminnych, o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego, o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, o Służbie Więziennej, o cudzoziemcach, o Służbie Ochrony Państwa oraz o Straży Marszałkowskiej (Dz. U. poz. 2399, z późn. zm.), realizując wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r. (sygn. akt K 17/1422). Najważniejszym zarzutem, jaki podniósł Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku, było to, iż ustawa, dając prawo uprawnionym podmiotom do realizacji czynności zbliżonych do przeszukania (np. kontroli osobistej, sprawdzenia prewencyjnego), nie definiuje samych pojęć tych czynności, nie określa ich granic, jak również nie przewiduje możliwości sądowej kontroli zgodności z prawem ich wykonywania. Publikacja ma na celu przybliżenie i usystematyzowanie nowych uregulowań prawnych w przedmiotowym zakresie oraz wskazanie najważniejszych kierunków zmian w sposobie podejmowania i przeprowadzania tych jakże ważnych i powszechnych czynności służbowych policjantów.


A. Twardo
Obowiązki i prawa osoby umieszczonej w PDOZ
„Materiały Dydaktyczne” nr 193

Dokumentem regulującym obowiązki oraz prawa osoby umieszczonej w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych (PDOZ) jest regulamin, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, pokoi przejściowych, tymczasowych pomieszczeń przejściowych i policyjnych izb dziecka, regulaminu pobytu w tych pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz sposobu postępowania z zapisami obrazu z tych pomieszczeń, pokoi i izb. W niniejszym opracowaniu omówiono prawa i obowiązki osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w tym prawo do równego traktowania, do ochrony zdrowia, ochrony przed torturami oraz innym okrutnym, nieludzkim traktowaniem oraz karaniem; zarówno w odniesieniu do przepisów prawa krajowego, jak i europejskiego. Problematyka przedstawiona w niniejszej publikacji może okazać się pomocna dla policjantów odbywających szkolenie zawodowe podstawowe oraz dla uczestników kursów specjalistycznych.

A. Twardo
Sprawdzanie osób oraz kontrola pomieszczeń w PDOZ
„Materiały Dydaktyczne” nr 194

Sprawdzenie osoby oraz kontrola pomieszczeń dla osób zatrzymanych należą do bardzo ważnych czynności z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno osób osadzonych, jak i policjantów pełniących służbę w pomieszczeniu. Dane statystyczne opracowane przez Wydział Konwojowy Biura Prewencji KGP zawarte w informacjach dotyczących wydarzeń nadzwyczajnych, do których doszło w poszczególnych garnizonach podczas realizacji konwojów i doprowadzeń oraz pełnienia służby w policyjnych miejscach prawnej izolacji, wykazują, że najczęściej przyczyną wydarzeń nadzwyczajnych jest niedokładne sprawdzenie osoby przy jej przyjęciu, wydaniu i przekazaniu oraz w innych okolicznościach, związanych m.in. z opuszczeniem pokoju, przeniesieniem do innego pokoju, skorzystaniem z toalety. Drugim czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo jest kontrola pomieszczeń pod względem technicznym: sprawdzenie okien, krat, urządzeń technicznych oraz stanu wyposażenia, czy nie zawierają cech wskazujących na dokonanie zamachu czy też podjęcia próby ucieczki. Publikacja ma na celu uświadomienie zarówno uczestnikom szkolenia zawodowego podstawowego, jak kursów specjalistycznych rolę i znaczenie czynności, jakimi są sprawdzenie osoby oraz kontrola pomieszczeń podczas pełnienia służby w PDOZ.


A. Twardo
Wydarzenia nadzwyczajne w PDOZ. Zarys problematyki
„Materiały Dydaktyczne” nr 195

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. w kraju funkcjonują 302 pomieszczenia dla osób zatrzymanych i doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (PDOZ), które dysponują liczbą około 4000 miejsc. Zorganizowane są w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie, Komendzie Stołecznej Policji, komendach powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz – w zależności od potrzeb – w komisariatach Policji, w których służba pełniona jest przez dyżurnych tych jednostek całodobowo. W niniejszej publikacji omówiono problematykę dotyczącą wydarzeń nadzwyczajnych. Szczególną uwagę zwrócono na 2012 r., w którym został odnotowany znaczny spadek tego rodzaju zdarzeń, wskazując, że przyczyniła się do tego m.in. zmiana interpretacji pojęcia określonego mianem „wydarzenia nadzwyczajnego”. W opracowaniu zostały również uwzględnione wprowadzone w 2018 r. zmiany przepisów dotyczących procedur postępowania w trakcie wydarzenia nadzwyczajnego oraz sposobu jego dokumentowania. Zawarto w nim również przykładową dokumentację, jaką należy sporządzić w przypadku wydarzeń nadzwyczajnych, oraz informacje na temat kilku wydarzeń, które miały miejsce w ciągu ostatnich dwóch lat. Przedstawiono najczęstsze przyczyny wydarzeń nadzwyczajnych, co może stanowić wskazówkę dla początkujących policjantów, na co zwracać szczególną uwagę, pełniąc służbę w PDOZ.


L. Dyduch
Wybrane aspekty taktyki interwencji policyjnych. Część III
Realizacja interwencji wobec niektórych kategorii osób
„Materiały Dydaktyczne” nr 196

Trzecia część publikacji Wybrane aspekty taktyki interwencji policyjnych przybliża realizację interwencji wobec tzw. trudnych lub niebezpiecznych kategorii osób.
W opracowaniu zostały uwzględnione zaktualizowane przepisy prawne i omówione nowe rozwiązania praktyczne mające zastosowanie w realizacji interwencji policyjnych, które wprowadzono w Policji po 2011 r. w związku z potrzebami doskonalenia metod zapobiegania i eliminacji zagrożeń bezpieczeństwa i porządku publicznego. Autor omawia specyfikę interwencji wobec niebezpiecznych przestępców, osób chorych zakaźnie (szczególnie na HIV), będących pod wpływem alkoholu czy osób wykazujących w zachowaniu zaburzenia czynności psychicznych. Wskazuje na uwarunkowania prawidłowego przygotowania, wyboru i realizacji taktyki interwencji policyjnych, akcentuje odmienności każdej interwencji z uwagi nie tylko na miejsce jej przeprowadzania, ale i objęte nią osoby. Objaśnia metody doboru i sprawnej realizacji taktyki tego rodzaju czynności policyjnych i ich wpływ na uzyskanie pozytywnego efektu.
Publikacja ma na celu doskonalenie kompetencji policjantów w zakresie przeprowadzania tych interwencji, które są trudne i często łączą się z dużym zagrożeniem.

Publikacje dostępne na stronie:
http://csp.edu.pl/csp/e-biblioteka/1184,Materialy-Dydaktyczne.html

Oprac. Wydział Wydawnictw i Poligrafii CSP