Nowe zasady kontroli ruchu drogowego - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowe zasady kontroli ruchu drogowego

Data publikacji 09.11.2019

7 listopada weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego. Rozporządzenie wprowadza zmiany w zasadach kontroli pojazdów. Zatem jakie nowości dotyczące kontroli pojazdów zostały wprowadzone?

Ustawienie pojazdu policji.

Zgodnie z rozporządzeniem, jeżeli jest to konieczne dla prowadzenia czynności kontrolnych, dopuszcza się postój pojazdu Policji w miejscu gdzie jest to zabronione, lecz nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Oznacza to, że policjanci mogą dokonywać kontroli np. w zatokach autobusowych.

Wpuszczenie uczestnika ruchu do pojazdu Policji.

Do pojazdu Policji uczestnik ruchu, może zostać wpuszczony tylko w razie konieczności:

  • udzielenia pomocy rannemu lub choremu
  • doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki, której jednostka samorządu terytorialnego zleciła lub którą utworzyła w celu wykonywania zadań izby wytrzeźwień, podmiotu leczniczego albo miejsca zamieszkania;
  • poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;
  • okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
  • przeprowadzenia czynności w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub naruszenie o charakterze administracyjnym;
  • umożliwienia uiszczenia, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, grzywny nałożonej mandatem karnym, w formie bezgotówkowej lub kaucji;
  • przeciwdziałania próbie ucieczki osoby podlegającej kontroli, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że taka próba może zostać podjęta;
  • sprowadzenia go w miejsce niezagrażające jego bezpieczeństwu, jeżeli znajduje się on w okolicznościach mogących zagrozić życiu lub zdrowiu jego lub innych osób.

Jak powinna przebiegać kontrola drogowa?

Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania. Policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu, a policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania. Legitymacja służbowa powinna być okazana w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie i zanotowanie danych pozwalających na identyfikację policjanta, w szczególności dotyczących jego stopnia, imienia i nazwiska oraz nazwy organu, który wydał ten dokument. Policjant podczas kontroli jest uprawniony do wydawania poleceń kontrolowanemu uczestnikowi ruchu, co do sposobu jego zachowania.

Jak powinien zachowywać się kontrolowany uczestnik ruchu?

Po zatrzymaniu do kontroli kierowca nie powinien opuszczać pojazdu oraz trzymać ręce na kierownicy. W przypadku kiedy nie wykona któregokolwiek z tych poleceń, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Opuszczenie pojazdu przez kierujacego lub pasażera jest dopuszczalne jedynie za zezwoleniem kontrolującego.

Policjant zanotuje stan drogomierza (licznika).

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji (Wyjątek będą stanowiły akcje typu trzeźwy poranek. W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować stan licznika).

 asp. szt. Marcin Ogonek