Kurs dla oskarżycieli publicznych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kurs dla oskarżycieli publicznych

Data publikacji 09.03.2017

Od 20 lutego do 3 marca w Centrum Szkolenia Policji realizowana była, druga w tym roku, edycja kursu specjalistycznego dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego, oznaczona symbolem Osk.P-2/17.

     W trwającym 10 dni kursie wzięło udział 18 funkcjonariuszy z komend wojewódzkich, powiatowych, miejskich oraz komisariatów Policji. Słuchacze, którzy uczestniczyli w kursie, w swoich jednostkach terenowych na co dzień wykonują zadania związane z prowadzeniem czynności wyjaśniających albo z nadzorem nad czynnościami wyjaśniającymi lub występują w charakterze oskarżyciela publicznego w postępowaniu sądowym w sprawach o wykroczenia.

     Głównym celem kursu było podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz przygotowanie policjantów do profesjonalnego wykonywania powierzonych im zadań. Uczestnicy mieli możliwość zweryfikowania i uzupełnienia posiadanych wiadomości, wymiany doświadczeń zawodowych, a także doskonalenia umiejętności związanych z wykonywaniem zadań i czynności służbowych w przedmiotowym obszarze.

     W trakcie kursu słuchacze nabyli, zaktualizowali oraz poszerzyli i pogłębili wiedzę teoretyczną głównie z zakresu materialnego oraz procesowego prawa wykroczeń. Ponadto mieli możliwość zweryfikowania umiejętności sporządzania dokumentacji procesowej, w tym postanowień, wniosków, czy środków zaskarżenia w postaci apelacji od wyroku, zażalenia na postanowienie, czy sprzeciwu od wyroku nakazowego. Słuchacze aktywnie i z zaangażowaniem uczestniczyli w licznych zajęciach praktycznych, które polegały m.in. na przeprowadzeniu, z podziałem na role, symulacji rozprawy sądowej, zakończonej wygłoszeniem przemówień oskarżycielskich. Zgodnie z założeniami programowymi kursu każdy słuchacz indywidualnie zgłosił wniosek dowodowy, ustosunkował się wniosku zgłoszonego przez stronę przeciwną, a także wygłosił przemówienie oskarżycielskie, które zostało ocenione przez nauczycieli policyjnych przy podkreśleniu tzw. mocnych i słabych stron osoby występującej publiczne.

     Możliwość wzięcia udziału zarówno w zajęciach teoretycznych, jak i praktycznych pozwoliła słuchaczom kursu bardzo dobrze przygotować się do pełnienia trudnej roli oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia. Zdobyte podczas zajęć wiedza i umiejętności będą przydatne w profesjonalnej realizacji zadań służbowych. Pozwolą też zapewne na dalsze doskonalenie przyjętych standardów i usprawnienie pracy funkcjonariuszy.

     Zgodnie z decyzją Komendanta Głównego Policji kursy specjalistyczne dla policjantów pełniących funkcję oskarżyciela publicznego są realizowane w Centrum Szkolenia Policji od 2008 roku. Od lat cieszą się one dużym uznaniem funkcjonariuszy, przede wszystkim z uwagi na teoretyczne, jak i praktyczne aspekty poruszane podczas zajęć dydaktycznych.

     Wszyscy uczestnicy kursu Osk.P-2/17 ukończyli go z wynikiem pozytywnym. Absolwentom życzymy wszelkiej osobistej i zawodowej pomyślności, a także konsekwencji i wytrwałości podczas realizacji odpowiedzialnych zadań.

podinsp. Ewa Jakimiuk/Zakład Służby Kryminalnej

zdjęcia: ze zbiorów ZSK