Zanim wyjadą na służbę - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Zanim wyjadą na służbę

Data publikacji 02.02.2016

64 policjantów ruchu drogowego od 01 lutego do 14 marca będzie przygotowywać się do pełnienia służby na drogach – w Centrum Szkolenia Policji rozpoczęła się kolejna edycja kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.

     W ramach realizowanych zajęć programowych kursu policjanci zapoznają się z aktami prawnymi, których znajomość jest niezbędna w czasie pełnienia służby. Uczą się również, w jaki sposób prawidłowo przeprowadzać kontrolę drogową pojazdów pod kątem sprawdzenia ich stanu technicznego. Słuchacze nabywają umiejętności obsługi urządzeń rejestrujących zachowania uczestników ruchu drogowego, wideorejestratorów wykroczeń, radarowych mierników prędkości oraz urządzeń do określania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Będą też potrafili kierować ruchem drogowym oraz dokonać kontroli drogowej pojazdów, z wykorzystaniem których realizowany jest zarobkowy i niezarobkowy, krajowy i międzynarodowy transport osób i rzeczy.

     Centrum Szkolenia Policji, mając na względzie profesjonalne przygotowanie policjantów oraz wysoki poziom merytoryczny szkolenia, współpracuje z podmiotami pozapolicyjnymi m.in. Polskim Biurem Ubezpieczycieli Komunikacyjnych i Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym. Przedstawiciele tych podmiotów, wspólnie z kadrą Zakładu Ruchu Drogowego, realizują zajęcia z tematu: Obowiązkowe ubezpieczenia OC oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Zajęcia te spotykają się z ogromnym zainteresowaniem policjantów, ponieważ dają im możliwość wnikliwego zapoznania się z przedstawianą tematyką.

asp. szt. Robert Szczech/ZRD

zdj. ze zbiorów ZRD