KRYTERIA NABORU NA SZKOLENIA I KURSY w 2007 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Data publikacji 25.10.2007

Pobierz plik -
Plan szkoleń zawodowych
CSP w Legionowie na 2007 rok
(PDF, 64 KB)

UWAGA!
DOTYCZY
JEDYNIE POLICJANTÓW
i - w określonych przypadkach - pracowników Policji

Wszystkie kursy realizowane są w systemie stacjonarnym 

NAZWA
SZKOLENIA

PODSTAWA
PRAWNA

KRYTERIA
NABORU

CZAS
TRWANIA

Szkolenie
zawodowe
podstawowe
„NPU”

Decyzja nr 697 KGP z 28.XII.2005 r.

Na szkolenie podstawowe zawodowe, kierowani są policjanci, którzy przeszli  pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji, w tym wykazali się wiedzą między innymi z zakresu:

 • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

 • Ustawy o Policji,

oraz złożyli ślubowanie policyjne, a także odbyli w jednostkach macierzystych Policji szkolenie z zakresu ochrony informacji niejawnych i posiadają „Poświadczenie Bezpieczeństwa”, upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

135 dni

Szkolenie podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką
„NKP”

Decyzja nr 217 KGP z 11.IV.2006 r.

Na szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów po służbie kandydackiej kierowani są policjanci, którzy przeszli pozytywnie procedurę związaną z przyjęciem do Policji  i odbyli służbę kandydacką.

56 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej ruchu drogowego
„DZRD”

Decyzja nr 199 KGP z 20.III.2007 r.

Na doskonalenie zawodowe kierowani są policjanci, którzy:

 • pełnią służbę w komórkach organizacyjnych ruchu drogowego w jednostkach Policji lub są przewidziani do jej pełnienia,

 • ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe,

 • nie posiadają przeszkolenia z zakresu ruchu drogowego,

 • posiadają aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań do kierowania pojazdami służbowymi w tym uprzywilejowanymi,

 • posiadają prawo jazdy kategorii A, B.

60 dni

Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu techniki jazdy samochodem osobowym
„TJS”

Decyzja nr 28/99 KGP z 03.III.1999 r.

Kryteria naboru na kurs:

 • bardzo dobry stan zdrowia,

 • posiadanie predyspozycji psychofizycznych do kierowania pojazdami służbowymi w tym uprzywilejowanymi, potwierdzonych badaniami psychotechnicznymi,

 • znajomość techniki samochodowej oraz doświadczenie policyjne,

 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym

11 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego w zakresie kierowania motocyklem służbowym
„TJMS”

Decyzja nr 587 KGP z 18.X.2006 r.

Na doskonalenie zawodowe kierowani są policjanci, którzy:

 • ukończone przeszkolenie dla policjantów ruchu drogowego,

 • prawo jazdy wg kategorii uprawniającej do kierowania motocyklem,

 • aktualne zezwolenie na prowadzenie służbowego sprzętu transportowego, wg   wymaganej kategorii,

 • zaświadczenie z jednostki terenowej o zaliczonym sprawdzianie sprawności fizycznej.

 22 dni

Kurs doskonalenia zawodowego  dla policjantów ruchu drogowego pracujących w Ekipach Techniki Drogowej i Ekologii „ETDiE”

Decyzja nr 184/98 KGP z 18.IX.1998 r.

Kryteria naboru na kurs:

 • ukończony kurs o specjalności ruchu drogowego,

 • minimum trzyletni staż służby w ruchu drogowym po ukończeniu ww. szkolenia,

 • wykształcenie cywilne o profilu samochodowym lub zbliżonym,

 • prawo jazdy co najmniej kat. A, B, C.

12 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego ogniw pogotowia wypadkowego „RWD”

Decyzja nr 1 KGP z 04.I.2002 r.

Uczestnikami kursu mogą być policjanci, którzy odbyli przeszkolenie specjalistyczne dla policjantów ruchu drogowego.

49 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów ruchu drogowego pracujących z użyciem videorejestratorów wykroczeń „VR”

Decyzja nr 113 KGP z 16.V.2002 r.

Kryteria naboru na kurs:

 • ukończone szkolenie specjalistyczne policjantów ruchu drogowego,

 • posiadanie aktualnego zaświadczenia, o którym mowa w art. 95a ust. 3 ustawy z dnia  20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym oraz  prawa jazdy min. kat. B.

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej w specjalności do spraw nieletnich „DSN”

Decyzja nr 198 KGP z 20.III.2007 r.

Na doskonalenie zawodowe kierowani są policjanci, którzy odbyli szkolenie zawodowe podstawowe i pełnią służbę w komórkach organizacyjnych do spraw nieletnich i patologii społecznej, policyjnych izbach dziecka lub przewidziani są do pełnienia służby w tych komórkach oraz posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa, upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą Poufne.
Na doskonalenie zawodowe skierować można również policjantów pełniących służbę na innych stanowiskach (wszystkich rodzajów służb), o ile wykonują zadania z zakresu problematyki nieletnich.

46 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby prewencyjnej i kryminalnej w zakresie taktycznych aspektów prowadzenia postępowania w sprawach nieletnich „TKN”

Decyzja nr 197 KGP z 20.III.2007 r.

Na doskonalenie zawodowe kierowani są policjanci służby prewencyjnej oraz służby kryminalnej, którzy odbyli szkolenie zawodowe podstawowe i wykonując zadania służbowe przeprowadzają  czynności z udziałem nieletnich. Posiadają Poświadczenie Bezpieczeństwa,
upoważniające ich do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą Poufne.
Wskazane jest by z jednej jednostki organizacyjnej Policji ( na tę sama edycję kursu ) kierować po dwóch policjantów tj. jednego ze służby prewencyjnej oraz jednego ze służby kryminalnej.

11 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów – negocjatorów „SND”

Decyzja nr 103 KGP z 09.V.2002 r.

Kandydaci na kurs powinni uzyskać pozytywny wynik badań psychologicznych, określających predyspozycje intelektualne i osobowościowe do podjęcia pracy negocjatora oraz posiadają predyspozycje psychiczne, takie jak:

 • szybkość myślenia oraz zdolność dostosowywania się do nowych sytuacji,

 • życzliwy stosunek do ludzi,

 • pozytywna samoocena,

 • opanowanie i odporność psychiczna,

 • cierpliwość i wyrozumiałość.

Ponadto, kandydaci na kurs powinni spełniać następujące wymogi formalne:

 • są funkcjonariuszami w służbie stałej,

 • nie zajmują stanowisk kierowniczych ani dowódczych,

 • dobrowolnie podejmują się roli negocjatora.

10 dni

Kurs doskonalenia zawodowego policjantów misji pokojowych  ONZ, UE i OBWE „UN”

Decyzja nr 238/98 KGP z 04.XII.1998 r.

Słuchaczami kursu jest wyselekcjonowana w trakcie rozmów kwalifikacyjnych grupa policjantów, tworząca rezerwę kadrową na stanowiska obserwatorów misji pokojowych ONZ, UZE i OBWE.

29 dni

Kurs doskonalenia zawodowego techników kryminalistyki „KDTK”

Decyzja nr 22 KGP z 12.I.2007 r.

Na szkolenie kierowani są policjanci którzy, ukończyli szkolenie zawodowe i zostali zakwalifikowani przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji do pełnienia służby w komórce techniki kryminalistycznej.

70 dni

Kurs doskonalenia zawodowego policjantów kierujących zespołami oględzinowymi „DKO”

Decyzja nr 7 Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia KGP z 23.III.2004 r.

Szkolenie przeznaczone jest dla policjantów wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z komórek dochodzeniowo-śledczych oraz techniki kryminalistycznej, pełniących służbę w komendach wojewódzkich /Stołecznej/ Policji, a w szczególnych wypadkach z niższych poziomów organizacyjnych Policji.
-    2  miejsca dla funkcjonariuszy z komórki dochodzeniowo-śledczej,
-    1  miejsce dla technika kryminalistyki.

6 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby do walki z przestępczością narkotykową „ZN”

Decyzja nr 203 KGP z 02.IX.2003 r.

Kandydaci na kurs powinni legitymować się przeszkoleniem podstawowym oraz pracować w pionie zajmującym się problematyką zwalczania przestępczości związanej z narkomanią.

11 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i minerów – pirotechników w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu  „DŚPW”

Decyzja nr 292 KGP z 26.IV.2007 r.

Na szkolenie kierowani są policjanci w służbie stałej ze służby kryminalnej oraz minerzy – pirotechnicy z komórek minersko – pirotechnicznych;
Na kolejne edycje szkolenia Komendant Wojewódzki Policji kieruje czteroosobowy zespół, składający się z minera – pirotechnika oraz policjantów z komórek organizacyjnych:

 • dochodzeniowo – śledczej

 • techniki kryminalistycznej /laboratorium kryminalistycznego

 • operacyjno – rozpoznawczej

Do zespołu przydziela się dodatkowo policjanta z właściwego miejscowo Zarządu CBŚ KGP, którego kieruje Dyrektor CBŚ KGP. 

W przypadku kierowania na kurs zespołu z KPP, KRP lub KMP – zamiast policjanta z CBŚ KGP można skierować policjanta służby kryminalnej KWP/KSP.
Za zgodą Dyrektora CBŚ KGP w szkoleniu mogą uczestniczyć pracownicy cywilni Policji oraz prokuratorzy.

11 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów służby kryminalnej i minerów – pirotechników w zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledztwa po wybuchu  „DUŚPW”

Decyzja nr 290 KGP z 24.IV.2007 r.

Na szkolenie kierowani są policjanci w służbie stałej ze służby kryminalnej oraz minerzy – pirotechnicy z komórek minersko – pirotechnicznych, którzy ukończyli co najmniej trzy lata wcześniej kurs doskonalenia zawodowego w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu.

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów wszystkich rodzajów służb w zakresie rozpoznania minersko – pirotechnicznego  „DRMP”

Decyzja nr 586 KGP z 18.X.2006 r.

Na szkolenie mogą być kierowani policjanci w służbie stałej każdego rodzaju służby. Za zgodą dyrektora biura właściwego od nadzoru nad działaniami minersko – pirotechnicznymi , w kursach DRMP mogą uczestniczyć pracownicy cywilni Policji wykonujący zadania związane z użyciem materiałów wybuchowych.

10 dni

Kurs doskonalenia zawodowego minerów – pirotechników w zakresie neutralizacji z użyciem technik wysokościowych „MPW”

Decyzja nr 209 KGP z 09.IX.2003 r.

Warunkiem zakwalifikowania policjanta na kurs jest posiadanie  „Uprawnienia do samodzielnego prowadzenia i kierowania działaniami minersko – pirotechnicznymi realizowanymi przez Policję”, które policjant jest obowiązany przywieźć ze sobą.

12 dni

Kurs doskonalenia zawodowego minerów – pirotechników w zakresie aktywizujących metod nauczania „MPI”

Decyzja nr 221 KGP z 29.IX.2003 r.

Nabór kandydatów na szkolenie prowadzi Biuro Służby Prewencyjnej KGP w porozumieniu z Biurem kadr i Szkolenia KGP oraz centrum Szkolenia Policji w Legionowie.
Uczestnikami szkolenia mogą być policjanci spełniający następujące warunki:

 • są etatowymi funkcjonariuszami komórek minersko – pirotechnicznych,

 • posiadają co najmniej 3 lata „Uprawnienia do prowadzenia i kierowania działaniami minersko-pirotechnicznymi realizowanymi przez Policję

11 dni

Kurs specjalizacyjny dla policjantów wykonujących zadania antyterrorystyczne „DAT”

Decyzja nr 225 KGP z 10.V.2005 r.

Warunkiem skierowania policjanta na kurs jest ukończenie szkolenia podstawowego policjantów oraz spełnienie wymogów związanych z procedurą przyjęcia do jednostek (komórek) antyterrorystycznych Policji – określonych w odrębnych przepisach.

33 dni

Kurs specjalizacyjny w zakresie taktyki i technik interwencji i umiejętności posługiwania się pałką typu „Tonfa” „TITS”

Decyzja nr 709 KGP z 30.XII.2005 r.

Słuchaczami kursu mogą być policjanci, którzy:

 • odbyli szkolenie podstawowe,

 • przepracowali minimum 3 lata w pionie prewencyjnym lub kryminalnym,

 • posiadają aktualne badania lekarskie, zaopiniowane „ zdolny do służby na  zajmowanym stanowisku”,

 • zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne.

20 dni

Kurs specjalizacyjny dla policjantów  służby  kryminalnej i śledczej z zakresu taktyki i techniki przesłuchań „FBI”

Decyzja nr 663 KGP z 30.XII.2004 r.

Kurs przewidziany jest dla policjantów służby kryminalnej. Zalecane jest, aby słuchacze posiadali doświadczenie zawodowe w pracy operacyjnej i dochodzeniowo-śledczej, nie mniejsze niż 4 lata i nie większe niż 10 lat (nie więcej niż 15 lat służby w Policji).

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych „DZW” (poprzedni DST)

Decyzja nr 489 KGP z 16.VII.2007 r.

Na doskonalenie zawodowe kierowani są policjanci, którzy pełnia lub są przewidywani do pełnienia służby na wodach  i terenach przywodnych z:

 • komisariatów specjalistycznych Policji,

 • specjalistycznych komórek Policji,

 • sezonowych specjalistycznych komórek Policji, a także wyznaczeni z innych jednostek i komórek organizacyjnych Policji.

Kandydatami na kurs są policjanci, którzy zaliczyli postępowanie kwalifikacyjne.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane jest w jednostce szkoleniowej Policji realizującej doskonalenie w określonym przez nią terminie. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu umiejętności:

 • przepłyniecie dystansu 50 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 45 sekund,

 • przepłyniecie pod wodą co najmniej 15 m (start z powierzchni wody),

 • przepłynięcia na grzbiecie z pracą nóg do żabki dystansu 25 m

47 dni

Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu pływania łodzią służbową dla policjantów pododdziałów antyterrorystycznych „ATŁS”

Decyzja nr 127 KGP z 19.IV.2001 r.

Kandydatami na kurs mogą stać się policjanci, którzy:

 • ukończyli szkolenie podstawowe,

 • są policjantami grup antyterrorystycznych,

 • pozytywnie zaliczą test sprawnościowy, na który składa się;

- przepłynięcie dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie do 45 sek.,
- przepłynięcie pod wodą 15 m,
- wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki.

3 tygodnie

Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie pływania łodzią w trudnych warunkach atmosferycznych „TN”

Decyzja nr 268 KGP z 15.XI.2003 r.

Nabór na szkolenia prowadzi centrum szkolenia policji w Legionowie. Kandydatami na kurs są policjanci, którzy:

 • są policjantami służby stałej,

 • ukończyli szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego policjantów w specjalności: Policja Wodna, lub adekwatne  resortowe szkolenie w zakresie pełnienia służby na wodach,

 • pełnią służbę prewencyjną na łodzi motorowej w swoich jednostkach macierzystych.

11 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów – kandydatów na nurków „DKN”

Decyzja nr 93 KGP z 08.II.2007 r.

Na szkolenie kierowani są policjanci w służbie stałej, ze służb wykonujących zadania na wodzie, antyterrorystyczne lub minersko – pirotechniczne.
Warunkiem uczestnictwa w kursie jest zaliczone postępowanie kwalifikacyjne, przeprowadzone w jednostce szkoleniowej Policji, polegające na sprawdzeniu umiejętności:

 • przepłynięcia stylem dowolnym dystansu 200 m,

 • wykonania skoku ze słupka startowego,

 • przepłynięcia pod wodą dystansu 15 m w linii prostej.

Kierowani na szkolenie policjanci powinni posiadać aktualne badania lekarskie wystawione przez poradnię medycy pracy, zaopiniowane „zdolny do nurkowania”.

18 dni

Kurs doskonalenia zawodowego z zakresu kwalifikowanej pomocy przedmedycznej w warunkach działań specjalnych „PPWDS”

Decyzja nr 318 KGP z 02.VI.2006 r.

Na szkolenie kierowani są policjanci , którzy ukończyli szkolenie podstawowe, przeznaczeni są do wykonywania zadań w warunkach działań specjalnych oraz posiadają predyspozycje do udzielania pierwszej pomocy i wyrażają chęć rozwijania umiejętności w tym kierunku.

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego z podstaw posługiwania się systemem KSIP oraz policyjną pocztą elektroniczną „KSIP”

Decyzja nr 126 KGP z 07.V.2003 r.

Szkolenie to jest szkoleniem doskonalącym dla policjantów, w szczególności dyżurnych jednostek Policji oraz dla pracowników cywilnych policji posiadających uprawnienia do wprowadzania danych i wykonywania sprawdzeń w systemie KSIP, nie posiadających wymaganej wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się tą aplikacją.

7 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w okresie służby przygotowawczej „ONP”

Decyzja nr 106 KGP z 29.III.2001 r.

Na szkolenie mogą być skierowani funkcjonariusze wskazani do pełnienia funkcji opiekunów służbowych policjantów będących w okresie służby przygotowawczej.

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie współpracy z mediami „DWM”

Decyzja nr 21 KGP z 12.I.2007 r.

Doskonalenie zawodowe przeznaczone jest dla policjantów zajmujących stanowiska kierownicze, w szczególności dla kierowników jednostek oraz komórek organizacyjnych Policji i ich etatowych i „nieetatowych” zastępców, którzy w ramach wykonywania obowiązków służbowych mogą być upoważnieni do udzielania informacji środkom masowego przekazu.

5 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów kwalifikowanych do służby w komórkach organizacyjnych do spraw werbunków „WERB”

Decyzja nr 480 KGP z 31.VIII.2006 r.

Na doskonalenie kierowani są policjanci , którzy przeszli postępowanie kwalifikacyjne określone odrębnymi przepisami w sprawie kwalifikowania policjantów do służby w komórkach organizacyjnych Policji do spraw werbunków. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza komórka organizacyjna właściwa do spraw wywiadu kryminalnego. Dyrektor biura właściwego do spraw wywiadu kryminalnego , identyfikuje potrzeby szkoleniowe w zakresie organizowania kursów i zgłasza je w odpowiednim czasie jednostce szkoleniowej, której powierzono współrealizację szkolenia.

10 dni

Kurs dla policjantów sł. kryminalnej w komórkach TO z zakresu prowadzenia obserwacji pieszej „DTO-OP”

Decyzja nr 28 KGP z 17.I.2007 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który ukończył szkolenia podstawowe oraz posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

30 dni

Kurs dla policjantów sł. kryminalnej w komórkach TO z zakresu prowadzenia kontroli operacyjnej „DTO-PT”

Decyzja nr 10 KGP z 09.I.2007 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który ukończył szkolenia podstawowe oraz posiada odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych.

30 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów-przewodników psów patrolowych „DZ-P”

Decyzja nr 530 KGP z 20.IX.2006 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który zatrudniony jest w jednostce macierzystej w charakterze przewodnika psa patrolowego, posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych oraz aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych a także posiada  „Poświadczenie Bezpieczeństwa”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

76 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów-przewodników psów patrolowo-tropiących „DZ-PT”

Decyzja nr 418 KGP z 12.VIII.2005 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który jest zatrudniony w jednostce macierzystej w charakterze przewodnika psa, posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych oraz aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

102 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów-przewodników psów i tresury psów w zakresie wyszukiwania zapachu materiałów wybuchowych „SEW”

Decyzja nr 13/2001 KGP z 15.I.2001 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych oraz aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

90 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów-przewodników psów i tresury psów w zakresie wyszukiwania zapachu narkotyków „SEN”

Decyzja nr KGP z 17.I.2001 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych oraz aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

86 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów-przewodników psów i tresury psów w zakresie wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich „DZZL”

Decyzja nr 203 KGP z 20.III.2007 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który ukończył szkolenie podstawowe, posiada aktualne zaświadczenie potwierdzające spełnienie wymagań do kierowania pojazdami służbowymi, prawo jazdy kategorii B, aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych, umiejętność pływania potwierdzoną kartą pływacką.

83 dni

Kurs doskonalenia zawodowego dla policjantów techników osmologii-przewodników psów do badań osmologii „DZ-BO”

Decyzja nr 675 KGP z 14.XII.2005 r.

Na kurs kieruje się policjanta, który zatrudniony jest w jednostce macierzystej w charakterze technika osmologii, posiada uprawnienia do prowadzenia pojazdów służbowych oraz aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych a także posiada „Poświadczenie Bezpieczeństwa”, uprawniające do dostępu do informacji niejawnych, oznaczonych klauzulą „Poufne”.

183 dni