„Niebieskie karty” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

„Niebieskie karty”

Data publikacji 07.12.2015

W Centrum Szkolenia Policji dobiegł końca kolejny kurs specjalistyczny z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 16 policjantów zostało przygotowanych do wykonywania zadań służbowych związanych z koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

     W grupie szkoleniowej byli policjanci dzielnicowi, koordynatorzy procedury „Niebieskie Karty”, specjaliści ds. nieletnich i patologii, funkcjonariusze pionu dochodzeniowo-śledczego, przedstawiciel kadry kierowniczej oraz nauczyciel policyjny.

     Zgodnie z treściami programowymi kursu omówiono następujące tematy: wszczęcie procedury „Niebieskie Karty”, dokumentowanie czynności, właściwe postępowanie w sytuacji ujawnienia przemocy w rodzinie ze względu na charakter sprawcy, wspieranie policjantów w rozwiązywaniu problemów związanych z realizacją procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie, działania interwencyjne podejmowane wobec ofiary przemocy w sytuacji kryzysowej, prowadzenie doskonalenia zawodowego lokalnego w miejscu pełnienia służby, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej dotyczącej działań Policji podejmowanych w ramach procedury „Niebieskie Karty”, weryfikacja poziomu wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji procedury przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W ramach jednego z bloków zagadnieniowych słuchacze mieli także możliwość uczestniczenia w zajęciach wyjazdowych, prowadzonych przez kadrę Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie, gdzie m.in. otrzymali wszechstronne informacje na temat specyfiki funkcjonowania i różnych form pomocy świadczonych przez ośrodek.  Placówka prowadzona przez Stowarzyszenie Pomocy  i Interwencji Społecznej jest jedną z nielicznych na terenie Warszawy stacjonarnych specjalistycznych instytucji pomocowych z funkcją schroniska, z ponad 16-letnim doświadczeniem w pomaganiu ofiarom przemocy.

     W celu nabycia umiejętności skutecznej realizacji powierzonych zadań służbowych, policjanci opracowali konspekty zajęć, na podstawie których przeprowadzili doskonalenie zawodowe, stanowiące podstawę do zaliczenia kursu. 4 grudnia wszyscy uczestnicy ukończyli szkolenie z wynikiem pozytywnym.

     Opiekunem dydaktycznym i prowadzącą zajęcia na tej edycji kursu specjalistycznego z zakresu  przeciwdziałania przemocy w rodzinie była mł. asp. Dorota Kozłowska – nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej CSP.

mł. asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS