Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Data publikacji 28.09.2015

W Centrum Szkolenia Policji dobiegł końca kolejny kurs specjalistyczny. 19 policjantów zostało przygotowanych do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

     Na kurs zostali skierowani policjanci pełniący służbę na stanowisku dzielnicowego, kierownika rewiru dzielnicowych oraz z komórek do spraw nieletnich i patologii.

     W celu nabycia umiejętności skutecznej realizacji powierzonych zadań służbowych, słuchacze opracowywali konspekty zajęć, na podstawie których przeprowadzali doskonalenie zawodowe, stanowiące podstawę do zaliczenia doskonalenia.

     Jak co roku na każdej edycji kursu, słuchacze uczestniczyli także w zajęciach praktycznych, prowadzonych przez kadrę Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „DOM” w Warszawie. Ośrodek prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej jest jedną z nielicznych na terenie Warszawy stacjonarnych specjalistycznych placówek pomocowych z funkcją schroniska, z ponad 16-letnim doświadczeniem w pomaganiu ofiarom przemocy. Placówka ta całodobowo udziela interwencyjnej pomocy pokrzywdzonym przemocą kobietom i dzieciom, które zmuszone są do natychmiastowego opuszczenia miejsca zamieszkania i poszukują dla siebie bezpiecznego schronienia. W trakcie warsztatów kadra placówki, zawsze chętnie dzieli się ze słuchaczami swoją wiedzą i doświadczeniem na temat działalności ośrodka. Niezwykle cennym doświadczeniem dla policjantów są bezpośrednie rozmowy z przebywającymi w placówce osobami dotkniętymi przemocą. W ten sposób słuchacze otrzymują informacje na temat różnych form przemocy w rodzinie, a także zachowań osób pokrzywdzonych przemocą, jak i stosujących ją. Rozmowy te są również źródłem wskazówek dot. potrzeb osób pokrzywdzonych i ich oczekiwań wobec interweniujących funkcjonariuszy. Ponadto rozwijają u policjantów poczucie empatii, cechy niezwykle pożądanej w postawie „interwenta”.

     25 września Zastępca Kierownika Zakładu Służby Prewencyjnej, podinsp. Tomasz Wewiór, dokonał uroczystego wręczenia świadectw absolwentom kursu, wyrażając przy tym przekonanie, iż zdobyta wiedza i umiejętności policjantów wpłyną na jakość wykonywanych przez nich zadań służbowych. Zachęcał też funkcjonariuszy do dalszego korzystania z oferty szkoleniowej Centrum Szkolenia Policji.

     Opiekunem dydaktycznym i prowadzącą zajęcia na tej edycji kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (PPWR-2/15) była mł. asp. Dorota Kozłowska – nauczyciel policyjny Zakładu Służby Prewencyjnej CSP.

mł. asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj. Mariusz Mazewski/ZSS

mł. asp. Dorota Kozłowska/ZSP