Wybieramy najlepszych już od 10 lat - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Wybieramy najlepszych już od 10 lat

Data publikacji 13.04.2015

W tym roku mija 10 lat od wprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wobec osób ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, stosowanego na obecnych zasadach. Celem procesu doboru do służby jest potwierdzenie, czy kandydat spełnia wymienione wymogi oraz wybór najlepszych spośród kandydatów, którzy pozytywnie przeszli postępowanie kwalifikacyjne i posiadają określone preferencje.

     W ramach postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów do służby, które składa się z kilku etapów, w jednostkach szkoleniowych Policji przeprowadza się test wiedzy oraz ocenę sprawności fizycznej. Zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników szkół policyjnych w proces doboru, w istotny sposób przyczynia się do zapewnienia sprawnej polityki kadrowej Policji.

     W Centrum Szkolenia Policji, w latach2011–2014 odbyło się 926 tur postępowania kwalifikacyjnego, podczas których w teście wiedzy wzięło udział 38362, a w ocenie sprawności fizycznej 41944 kandydatów do służby w Policji.

     Dla przypomnienia.

     Test wiedzy, składa się z 40 pytań, umożliwia sprawdzenie wiedzy kandydata z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego. Do każdego pytania zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt, a więc maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40. Test wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu, z mniejszą lub większą ilością punktów.

     Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostaje poddany ocenie sprawności fizycznej. Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41,0 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji, z testu sprawności fizycznej maksymalnie może uzyskać 60 pkt. W przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej „może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia.

     Więcej informacji na temat doboru do służby w Policji można znaleźć pod adresem http://praca.policja.pl/ .

hg

zdj. mł. insp. Grzegorz Winnicki/Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych