Jak zostać policjantem? - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jak zostać policjantem?

Data publikacji 30.01.2015

Etapy postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji w świetle obowiązujących przepisów.

     Kandydat, który chciałby wstąpić w szeregi Policji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 25.1. Ustawy  z dnia 6 kwietnia 1990r. o Policji, musi spełnić następujące wymogi formalne:

 • „posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych
  w przepisach o ochronie informacji niejawnych”[1].

     Komendant Główny Policji co najmniej raz w roku ustala planowane terminy przyjęć do służby w Policji oraz określa minimalną liczbę osób planowanych do przyjęcia do służby w określonym roku kalendarzowym i podaje je w formie ogłoszenia do publicznej wiadomości. Informacji o  miejscu składania wymaganych dokumentów należy szukać na stronach internetowych i w Biuletynach Informacji Publicznej Komendy Głównej Policji, komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji,  komend powiatowych, miejskich i rejonowych Policji oraz w siedzibie tych komend i w wojewódzkich oraz powiatowych urzędach pracy.

     Jednym z etapów w staraniach o przyjęcie do służby w Policji jest złożenie niezbędnych dokumentów:

 1. „podanie o przyjęcie do służby,
 2. wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby,
 3. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 4. kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat do służby pozostawał w stosunku pracy lub w służbie,
 5. książeczka wojskowa, jeżeli kandydat do służby jest objęty ewidencją wojskową,
 6. kserokopię innych niż wymienione w lit. a–e dokumentów, jeżeli obowiązek ich złożenia wynika z odrębnych prze­pisów”[2].

     Jest to możliwe we wszystkich komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji oraz niektórych komendach miejskich i powiatowych (decyzję o tym podejmuje komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji). Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów.

     Z chwilą złożenia przez kandydata do służby dokumentów, komórka organizacyjna do spraw doboru kandydatów do służby, przypisuje kandydatowi do służby numer identyfikacyjny tzw. ID CRDK, następnie przegląda oraz sprawdza ich kompletność i prawdziwość danych w nich zawartych.

     Kolejnym etapem jest odbiór przez kandydata w komórce ds. doboru, skierowania na wyznaczony termin realizacji dwóch szkolnych etapów postępowania kwalifikacyjnego: testu wiedzy i testu sprawności fizycznej. Kandydat powinien stawić się w wyznaczonej szkole Policji (CSP w Legionowie, SP w Katowicach,  SP w  Pile, SP w Słupsku, WSpol
w Szczytnie), gdzie poddany zostanie w ciągu jednego dnia obu etapom postępowania kwalifikacyjnego.

     Na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego kandydat do służby okazuje dokument potwierdzający jego tożsamość.

     Jednym z etapów szkolnych jest test wiedzy, podczas którego sprawdzane są dziedziny wiedzy z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego:

 • jest realizowany w formie testu składającego się z 40 pytań,
 • do każdego z pytań zaproponowano 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa,
 • za każdą poprawną odpowiedź można uzyskać 1 punkt,
 • maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania równa jest 40,
 • test ma charakter rankingowy.

     Test wiedzy nie jest testem selekcyjnym. Oznacza to, że każdy kandydat przechodzi do kolejnego etapu - z mniejszą lub większą ilością punktów.

     Po ukończeniu testu wiedzy kandydat w tym samym dniu zostanie poddany ocenie sprawności fizycznej. Przystępując do tego testu kandydat musi mieć dodatkowo przy sobie:

 • zaświadczenie lekarskie dopuszczające do wykonywania ćwiczeń fizycznych wydane w terminie nie przekraczającym 14 dni przed dniem przystąpienia do testu sprawnościowego,
 • strój i obuwie sportowe.

     Test ten polega na pokonaniu sprawnościowego toru przeszkód w określonym czasie. Wyniki zostają przeliczone w systemie punktowym. Test zostaje zaliczony, jeśli kandydat uzyska czas określony jako minimalny do jego zaliczenia, wynoszący - 1 min 41,0 sek. Tor przeszkód oraz normy czasowe przeliczane na punkty są jednakowe zarówno dla kobiet jak i dla mężczyzn. Kandydat ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji, z testu sprawności fizycznej maksymalnie może uzyskać 60 pkt. W przypadku uzyskania przez kandydata do służby negatywnego wyniku z testu sprawności fizycznej „może on ponownie przystąpić do postępowania kwalifikacyjnego nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia odstąpienia od jego prowadzenia..

     Późniejszym etapem jest test psychologiczny przeprowadzany w terminie wyznaczonym przez komórkę ds. doboru właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji. Do testu psychologicznego przystępuje kandydat do służby, który uzyskał pozytywny wynik z testu sprawności fizycznej. Test psychologiczny przeprowadzany jest przez psychologa metodą MultiSelect i składa się z badania w formie testu komputerowego, rozmowy z psychologiem oraz podsumowania wyników badania i rozmowy. Uzyskane wyniki porównywane są do profilu wymagań kandydata do służby w Policji. Za test psychologiczny kandydat może uzyskać maksymalnie 60 punktów.

     W trakcie testu sprawdzane są:

 • predyspozycje intelektualne,
 • zachowania społeczne,
 • stabilność,
 • postawa w pracy.

     Wynik testu psychologicznego zachowuje ważność przez rok od dnia jego przeprowadzania.

     Dalszym etapem postępowania kwalifikacyjnego jest rozmowa kwalifikacyjna. Jest to etap postępowania kwalifikacyjnego, w którym kandydat udziela odpowiedzi na pytania zespołu, które mają ocenić cechy bądź kompetencje wymagane w służbie w Policji.

     Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje następujące obszary:

 1.     umiejętność skutecznego komunikowania się z innymi osobami;
 2.     motywacja do podjęcia służby w Policji;
 3.     społeczna postawa wobec ludzi;
 4.     umiejętność autoprezentacji.

     Rozmowę kwalifikacyjną przeprowadza powołany przez przełożonego właściwego w sprawie postępowania kwalifikacyjnego zespół w składzie dwóch do czterech osób, w tym przedstawiciela komórki organizacyjnej do spraw doboru kandydatów do służby oraz policjanta służby prewencyjnej. Każdy z członków zespołu ocenia w systemie punktowym, według opracowanych kryteriów, odpowiedzi udzielone przez kandydata na zadane pytania.

     Kandydat zalicza ten etap postępowania kwalifikacyjnego, jeśli uzyska od 36 do 60 punktów.

     Kolejnym etapem jest komisja lekarska. W ramach tego etapu kandydat poddany zostaje specjalistycznym badaniom lekarskim, na podstawie których komisja lekarska oceni psychiczną i fizyczną zdolność kandydata do służby w Policji.

     Innym etapem jest postępowanie sprawdzające. Złożenie wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego rozpoczyna proces postępowania sprawdzającego. Postępowanie ma na celu ustalenie, czy kandydat może uzyskać dostęp do informacji niejawnych, potwierdzony "poświadczeniem bezpieczeństwa". Nieuzyskanie takiego dostępu skutkuje przerwaniem postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydata.

     Dalszym szczeblem jest lista rankingowa, która jest wynikiem sumowania punktów uzyskanych przez kandydata do służby w poszczególnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz punktów za preferencje. Lista zostaje przedłożona do zatwierdzenia komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji, prowadzącemu postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby do jednostek organizacyjnych Policji w danym województwie, przed planowanym terminem przyjęcia. 

     Po pozytywnym przejściu postępowania kwalifikacyjnego policjant zostaje kierowany na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policyjnych. Następnie, po zakończeniu tego szkolenia, w ramach adaptacji zawodowej, zostaje czasowo oddelegowany do pełnienia służby w oddziale prewencji Policji. Policjant wykrywa  przestępstwa kryminalne i zapobiega im, poszukuje osób zaginionych i ściga osoby poszukiwane, wykonuje zadania zmierzające do utrzymania bezpieczeństwa publicznego w sytuacjach ekstremalnych, takich jak: zagrożenie lub naruszenie porządku i bezpieczeństwa publicznego, klęski żywiołowe lub katastrofy. Zwalcza terroryzm, unieszkodliwia osoby i grupy terrorystyczne. Wykonuje zadania z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku na drogach publicznych, terytorialnych wodach morskich i śródlądowych, na terenie lotnisk oraz obszarach kolejowych. Policjantami są zarówno pracownicy liniowi, czyli ci, którzy mają bezpośrednio do czynienia z przestępcami, jak i technicy, analitycy czy specjaliści informatycy. Wszystkich łączy działanie o podobnym charakterze, czyli zapobieganie i walka z przestępczością oraz ochrona tzw. porządku publicznego.

 

Beata Bandurska/specjalista

Wydział Metodyki i Organizacji Szkolenia

zdj. mł. insp. Grzegorz Winnicki/Kierownik Zakładu Interwencji Policyjnych

 

[1] Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji …  Art.25.1.

[2] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (Dz. U. z 2012 r. poz. 432, Dz. U. z 2013 r. poz. 1663)

[3] Tamże, § 44 ust.1pkt 1 lit. a