DRMP-10/14 i KDTK-6/14 - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

DRMP-10/14 i KDTK-6/14

Data publikacji 01.12.2014

25 policjantów, w tym 2 kobiety, rozpoczęło naukę na kursie specjalistycznym w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Ten rodzaj doskonalenia zawodowego realizowany jest tylko w Centrum Szkolenia Policji. W 2014 r. ukończyło go 207 funkcjonariuszy. Dziś rozpoczęła się ostatnia w bieżącym roku edycja. Również od dziś 20 policjantów uczestniczy w kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki.

     Kurs skierowany do policjantów – kandydatów do służby w Nieetatowych Grupach Rozpoznania Minersko-Pirotechnicznego oznaczony symbolem DRMP-10/14 realizowany jest w obiektach dydaktycznych Centrum Szkolenia Policji i na poligonie. Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP posiadający uprawnienia instruktora minerstwa i pirotechniki oraz instruktorzy minerstwa i pirotechniki z wybranych Komend Wojewódzkich Policji.

     W dzisiejszej inauguracji kursu uczestniczył Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Robert Rodziewicz, a także nauczyciele policyjni: podinsp. Przemysław Bagiński – opiekun pedagogiczny kursu, mł. asp. Łukasz Wilczak i Pan Jan Chorążak.

     Kurs specjalistyczny ma charakter selekcyjno-szkoleniowy. Selekcja jest przeprowadzana w dwóch etapach. Pierwszy etap selekcji następuje w pierwszym tygodniu kursu i polega na zaliczeniu pisemnego testu osiągnięć z zakresu przepisów bezpieczeństwa obowiązujących w czasie działań minersko - pirotechnicznych. Niezaliczenie pierwszego etapu selekcji skutkuje usunięciem z listy słuchaczy. Podyktowane jest to bezpieczeństwem wykonywania dalszych zadań. Drugi etap selekcji następuje w drugim tygodniu kursu i polega na sprawdzeniu umiejętności w czasie wykonywania ćwiczeń oraz zaliczeniu testu wiedzy realizowanego w formie pisemnej. Ocena końcowa wynika ze średniej arytmetycznej dwóch ocen pozytywnych uzyskanych ze sprawdzianu umiejętności praktycznych i z testu wiedzy.

     Realizacja treści kształcenia zawartych w programie kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki wymaga przeprowadzenia 540 godzin lekcyjnych w czasie 72 dni szkoleniowych. Podczas kursu, bieżąca edycja jest oznaczona symbolem KDTK-6/14, policjanci będą zdobywać wiedzę i doskonalić umiejętności z zakresu fotografii kryminalistycznej, ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych (szczególnie śladów występujących na „trudnych podłożach”), a także kryminalistycznego badania miejsca zdarzenia. W czasie zajęć z medycyny sądowej słuchacze będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów, w sekcji sądowo-lekarskiej, w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Z tego rodzaju doskonalenia zawodowego skorzystało w bieżącym roku 120 policjantów.

     W rozpoczęciu kursu KDTK-6/14 uczestniczył Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych mł. insp. Robert Rodziewicz oraz opiekun dydaktyczny grupy szkoleniowej podinsp. Marek Bogusz.

     Wszystkim słuchaczom życzymy powodzenia i samych dobrych ocen.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS