Kształcimy w różnych specjalnościach - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Kształcimy w różnych specjalnościach

Data publikacji 25.08.2014

Centrum Szkolenia Policji jest jedną z największych szkół policyjnych w kraju. Codziennie na szkoleniu zawodowym podstawowym i różnego rodzaju kursach specjalistycznych szkoli się tu ponad 800 słuchaczy. Dziś rozpoczęły się kolejne kursy doskonalenia zawodowego centralnego.

     Odpowiednio wyposażona baza szkoleniowa, obejmująca m.in. najnowocześniejszy w kraju zespół strzelnic, halę sportów walki oraz odnowioną halę sportową, pływalnię, a także specjalistyczne pracownie i laboratoria umożliwiają kształcenie policjantów w wielu specjalnościach.

     Właśnie ruszyła druga edycja, spośród czterech zaplanowanych do zrealizowania w bieżącym roku, kursu specjalistycznego dla dzielnicowych. Nauka na kursie trwa 22 dni szkoleniowe i wymaga uzyskania zaliczeń z siedmiu bloków tematycznych, do których należą między innymi: organizacja, metody i formy pełnienia służby przez dzielnicowego, zagadnienia prawne i interwencje policyjne.

     Kolejną grupą, która rozpoczęła dziś doskonalenie wiedzy i umiejętności zawodowych są policjanci ruchu drogowego uczestniczący w kursie w zakresie kontroli tachografów cyfrowych. Funkcjonariusze uczą się m.in. dokonywać kontroli czasu pracy i odpoczynku kierowcy, a także identyfikować naruszenia w tym zakresie.

     25 policjantów, rownież od poniedziałku, uczestniczy w zajęciach na kursie w zakresie prowadzenia rozpoznania minersko - pirotechnicznego - DRMP-5/14. Kurs nie należy do łatwych – ma charakter selekcyjno-szkoleniowy. Podyktowane jest to względami bezpieczeństwa policjanta i innych osób. Zajęcia prowadzą nauczyciele policyjni spełniający wymagania określone odrębnymi przepisami minersko-pirotechnicznymi oraz instruktorzy minerstwa i pirotechniki z jednostek organizacyjnych Policji. Należy podkreślić, że Centrum Szkolenia Policji jest jedyną jednostką szkoleniową w kraju, która kształci minerów-pirotechników.

     Od dziś, policjanci wykonujący w służbie zadania związane ze zwalczaniem przestępczości komputerowej, w tym internetowej, podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe na kursie, którego treści programowe obejmują podstawowe sposoby uzyskiwania danych w środowisku internetowym oraz ich zabezpieczanie i badanie pod kątem wyszukania danych. To piąta edycja tego rodzaju kursu realizowana w tym roku, w Centrum Szkolenia Policji.

     Warto przypomnieć, że w 2014 roku, oprócz szkolenia zawodowego podstawowego CSP powierzono do realizacji aż 73 programy kursów specjalistycznych, z czego 40 na wyłączność. Ich uczestnikami są nie tylko policjanci, lecz także funkcjonariusze innych służb mundurowych.

     Kierownictwo CSP wychodzi naprzeciw nowym kierunkom i wyzwaniom, jakie w okresie kilku ostatnich lat pojawiły się w kształceniu zawodowym a proces dydaktyczny realizuje wykwalifikowana kadra, merytorycznie i metodycznie przygotowana do wykonywania powierzonych obowiązków służbowych.

     Mamy świadomość, że najważniejszym celem szkoły jest przygotowanie funkcjonariuszy do wykonywania zadań zawodowych na jak najwyższym poziomie – zgodnie z obowiązującymi przepisami, a także zasadami etyki zawodowej i przestrzeganiem praw człowieka.

hg

zdj. ze zbiorów CSP