Podsumowanie 2013 roku - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie 2013 roku

Data publikacji 29.01.2014

W Centrum Szkolenia Policji odbyła się dziś odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2013 r. oraz przedstawili zamierzenia na bieżący rok. W odprawie uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś, funkcjonariusze i pracownicy szkoły.

     Na początku swojego wystąpienia Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki przedstawił strukturę organizacyjną CSP, w której w 2013 r. wprowadzono tylko kilka porządkujących zmian organizacyjno-etatowych. Odnosząc się do fluktuacji kadrowej przekazał. że w minionym roku ze służby w CSP odeszło zdecydowanie mniej policjantów, niż w roku 2012, natomiast liczba odejść pracowników w porównywanym okresie utrzymywała się na zbliżonym poziomie. Komendant podkreślił też wyraźny spadek liczby postępowań dyscyplinarnych prowadzonych w naszej jednostce, co jest efektem podejmowanych działań profilaktyczno-prewencyjnych. W obszarze dot. wyróżnień na uwagę zasługuje fakt, że w 2013 r. aż 25 policjantów zostało mianowanych na wyższe stanowiska służbowe. Liczba awansowanych wyraźnie wzrosła już w 2012 r., kiedy wprowadzono „Ścież rozwoju zawodowego nauczycieli policyjnych pełniących służbę w Centrum Szkolenia Policji”, co zncząco wpłynęło  na aktywność dydaktyczną kadry i umożliwiło awans większej niż w poprzednich latach liczbie nauczycieli.

     Odnosząc się do podstawowego statutowego zadania szkoły – realizacji procesu dydaktycznego, Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki przypomniał, że w 2013 r. realizowano 12 edycji szkolenia zawodowego podstawowego i 213 edycji kursów specjalistycznych. Pod względem liczby szkolonych i absolwentów, nasza jednostka w zestawieniu z innymi szkołami policyjnymi, zajęła czołową pozycję.

     W związku z usytuowaniem na terenie CSP Policyjnego Centrum Dowodzenia funkcjonariusze i pracownicy szkoły zaangażowani byli w operację policyjną pod kryptonimem „Klimat”, w ramach której realizowali zadania w PCD, a także byli odpowiedzialni za przygotowanie bazy kwaterunkowo -żywieniowej na potrzeby związków taktycznych. W czasie odprawy Komendant insp. dr Roman Stawicki skierował słowa podziękowania do wszystkich osób biorących udział w tym przedsięwzięciu.

     Dalsza część odprawy poświęcona była zagadnieniom dotyczącym środków finansowych. Dzięki staraniom Kierownictwa szkoły uzyskaliśmy dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji wybranych obiektów CSP.

     Kolejnym omawianym zagadnieniem była działalność prewencyjno-profilaktyczna prowadzona przez nauczycieli policyjnych CSP wśród dzieci i młodzieży oraz formy współpracy ze szkołami średnimi, w których jest realizowany program z zakresu bezpieczeństwa publicznego.

     Komendant CSP przedstawił również obszar działalności jednostki dotyczący współpracy międzynarodowej. Spośród wielu zadań o charakterze krajowym i międzynarodowym na szczególną uwagę zasługuje zrealizowany autorski projekt mobilności VETPRO pn. Bezpieczeństwo osobiste policjantów – aspekty taktyczno-metodyczne w szkoleniu funkcjonariuszy, który był częścią Programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci. W ramach projektu funkcjonariusze Zakładu Interwencji Policyjnych CSP uczestniczyli w stażu szkoleniowym, który odbyli  w Szkole Policji w Nimes we Francji.

     Insp. dr Roman Stawicki wspomniał rownież o trudnościach i problemach, jakie występowały w minionym roku, a następnie przedstawił plany i zamierzenia na 2014 r.

     W zakresie współpracy międzynarodowej realizowany będzie projekt w ramach programu Leonardo da Vinci: Pies – partner w służbie policjanta. Wymiana doświadczeń w zakresie metod tresury psów służbowych. Poznanie systemów kształcenia zawodowego policjantów-przewodników psów służbowych. Rozpoczęto też prace nad założeniami do projektu w ramach programu Erasmus: Jedna Europa – różne systemy postępowania Policji w zakresie zapobiegania, wykrywania i zwalczania przestępczości nieletnich.

     W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi zostanie zakończone zadanie z 2013 r. – opracowanie macierzy zadań będącej podstawą do sporządzenia kart opisu stanowisk pracy.

     W celu podniesienia efektywności nauczania, będą też prowadzone prace nad analizą jakości procesu dydaktycznego na szkoleniu zawodowym podstawowym.

     Kolejne zadanie na 2014 r. to zwiększenie aktywności nauczycieli policyjnych w zakresie przygotowywania oprzyrządowania dydaktycznego i przedsięwzięć edukacyjnych dla słuchaczy.

     W celu usprawnienia kluczowych procesów w obszarze logistyki będzie kontynuowana ich analiza i monitorowanie. Kierownictwo szkoły podejmie też próbę racjonalizacji kosztów poprzez opracowanie nowoczesnych rozwiązań, takich jak wykorzystanie platformy zakupowej, czy też programów do zarządzania mediami.

     Na zakończenie wystąpienia Komendant CSP insp. dr Roman Stawicki podziękował wszystkim za zaangażowanie oraz za rzetelne podejście do wykonywania zadań służbowych.  

     Następnie głos zabrał Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka, który omówił działalność dydaktyczną CSP w 2013 r. Przedstawił dane dotyczące szkoleń zawodowych podstawowych i doskonaleń zawodowych centralnych, a także kwestie związane z obciążeniem dydaktycznym nauczycieli policyjnych i ich uczestnictwem w praktykach zawodowych. Podkreślił zaangażowanie funkcjonariuszy i pracowników CSP w organizację i przebieg XXVI Finału Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant Ruchu Drogowego”, XIII Finału Kynologicznych Mistrzostw Policji oraz Mistrzostw Policji w Judo. Omówił również inne obszary aktywności nauczycieli, do których należą m.in. przygotowywane dla słuchaczy konkursy, turnieje oraz spotkania w ramach kół zainteresowań. Funkcjonariusze i pracownicy szkoły uczestniczą także w postępowaniach prowadzonych w ramach procesu doboru do służby w Policji. Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych insp. Jarosław Gałuszka podziękował nauczycielom policyjnym za odpowiedzialną realizację procesu dydaktycznego i oddał głos Zastępcy Komendanta ds. Logistycznych podinsp. Annie Gołąbek.

     Podsumowanie obszaru logistyki rozpoczęło się od analizy planu finansowego wydatków budżetowych na 2013 r.  Zastępca Komendanta ds. Logistycznych zaprezentowała koszty zakupu wybranych kategorii, żywienia i utrzymania nieruchomości.Wymieniła również prowadzone w ubiegłym roku zadania remontowe oraz postępowania o udzielenie zamówień publicznych, a na zakończenie swojego wystąpienia omówiła działalność wydawniczą CSP i zamierzenia na 2014 rok.

     W ostatniej części odprawy głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś. W swojej prezentacji omówił priorytety, jakie stoją przed Policją w najbliższych latach, w tym m.in. zadania wynikające z oczekiwań społecznych oraz dotyczące działań skierowanych na wzrost poziomu bezpieczeństwa na drogach i na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych. Podkreślił też ogromną rolę szkół policyjnych w przygotowaniu funkcjonariuszy do wykonywania odpowiedzialnego zawodu. Na zakończenie wystąpienia podziękował uczestnikom odprawy za sumienną realizację obowiązków i dotychczasowe osiągnięcia zawodowe.

hg

zdj. Mariusz Mazewski ZSS