Pion logistyczny

Struktura organizacyjna Wydziału Zaopatrzenia i Transportu

Do zadań Wydziału Zaopatrzenia i Transportu należy w szczególności:

  • prowadzenie gospodarki kwaterunkowej, uzbrojeniem, sprzętem techniki policyjnej, biurowej, umundurowaniem, materiałami i sprzętem rzemieślniczym, materiałami pędnymi i smarami oraz gospodarki transportowej, a także prowadzenie magazynów w tym zakresie;
  • prowadzenie gospodarki odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne;
  • obsługa transportowa Centrum Szkolenia Policji oraz utrzymanie w sprawności technicznej środków transportu;
  • likwidacja szkód wyrządzonych w mieniu Skarbu Państwa będącym w dyspozycji Centrum Szkolenia Policji;
  • zaopatrywanie komórek w środki materiałowo – techniczne oraz sprzęt specjalistyczny;
  • obsługa techniczna procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz innych przedsięwzięć organizowanych w obiektach centrum Szkolenia Policji zlokalizowanych w Legionowie.

 

Naczelnik Wydziału Zaopatrzenia i Transportu
podinsp. Jarosław Przywoźny

tel. 47 72 55 245

e-mail: wzit@csp.edu.pl

Powrót na górę strony