Pion logistyczny

Zadania:

  • weryfikacja wniosków o wszczęcie postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
  • przygotowanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.);
  • koordynacja i planowanie postępowań o udzielenie zamówień publicznych z wyłączeniem stosowania ustawy;
  • opracowanie planów zamówień publicznych i planów rzeczowo-finansowych wydatków budżetowych podprogowych;
  • opracowanie projektów wewnętrznych regulacji prawnych oraz opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących zamówień publicznych i funduszy pomocowych;
  • monitorowanie możliwości pozyskiwania środków pozabudżetowych;
  • sporządzanie wniosków związanych z procedurą określoną dla pozyskania funduszy pomocowych wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej;
  • planowanie finansowania zadań związanych z dotacjami;
  • współpraca z partnerami projektów międzynarodowych.

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych
Anna Winnikowska

tel. 47 72 55 834

e-mail: zzp@csp.edu.pl

Powrót na górę strony