Pion dydaktyczny

Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii

Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii jest komórką dydaktyczno-wychowawczą, która w swych przedsięwzięciach, podejmuje działania zmierzające do podnoszenia jakości realizacji szkoleń zawodowych oraz doskonaleń zawodowych w Policji oraz realizuje zadania z zakresu doradztwa psychologicznego.

Do zadań Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii należy w szczególności:

1. doskonalenie umiejętności metodycznych nauczycieli policyjnych;

2. planowanie, organizowanie i prowadzenie badań ewaluacyjnych szkolenia zawodowego podstawowego i doskonalenia zawodowego centralnego;

3. koordynowanie zadań związanych z projektowaniem specjalistycznych pomocy dydaktycznych oraz udzielanie wsparcia nauczycielom policyjnym w tym zakresie;

4. koordynowanie zadań zleconych Centrum związanych z opracowywaniem pakietów egzaminacyjnych oraz projektów programów szkolenia i programów nauczania;

5. przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności z zakresu:

a) metodyki szkolenia,

b) psychologii i komunikacji społecznej,

c) etyki zawodowej policjanta i praw człowieka,

d) problematyki korupcji i dyskryminacji;

6. wykonywanie działań z zakresu opieki psychologicznej i psychoedukacji wobec policjantów, pracowników i słuchaczy;

7. realizowanie zadań z zakresu psychologii zarządzania zasobami ludzkimi.


 

Kadra dydaktyczna

Kadra dydaktyczna Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii prowadzi szkolenia zawodowe podstawowe oraz doskonalenia zawodowe centralne dla policjantów jednostek terenowych oraz doskonalenia zawodowe lokalne przygotowujące nauczycieli policyjnych Centrum Szkolenia Policji do wykonywania zadań szkoleniowych. Realizuje również doradztwo metodyczne i psychologiczne.

Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii realizuje zajęcia dydaktyczne na szkoleniu zawodowym podstawowym oraz m.in. na następujących kursach specjalistycznych:

  • dla organizatorów lokalnego doskonalenia zawodowego w Policji;
  • w zakresie metodyki nauczania dla osób prowadzących lokalne doskonalenie zawodowe;
  • dla opiekunów realizujących zadania związane z adaptacją zawodową policjantów w  okresie służby przygotowawczej;
  • dla minerów - pirotechników kandydatów na instruktorów;
  • w zakresie prowadzenia zajęć z zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania;
  • z zakresu taktyki i technik interwencji;
  • z zakresu taktyki i technik przesłuchań.

W Zakładzie Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii służbę pełnią psychologowie policyjni, którzy w zakresie swoich głównych zadań realizują czynności tożsame z pracą psychologów w KGP, KWP i KSP, czyli pomoc psychologiczna i psychoedukacja oraz zarządzanie zasobami ludzkimi.

Psychologowie zajmują się udzielaniem pomocy psychologicznej słuchaczom szkolenia zawodowego podstawowego, słuchaczom kursów specjalistycznych, jak również funkcjonariuszom i pracownikom Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Udzielają porad, konsultacji, a w sytuacjach nagłych zdarzeń - prowadzą interwencję kryzysową.

W ramach działalności edukacyjno-profilaktycznej psychologowie policyjni z Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii prowadzą lokalne doskonalenia zawodowe, których celem jest podnoszenie kompetencji zawodowych i osobistych policjantów oraz pracowników cywilnych CSP. 

Uwaga!

KONTAKT Z PSYCHOLOGIEM NASTĘPUJE Z POMINIĘCIEM DROGI SŁUŻBOWEJ.

TAJEMNICA ZAWODOWA OBOWIĄZUJE KAŻDEGO PSYCHOLOGA.

Psycholog nie ma prawa ujawniać informacji dotyczących osoby, której pomaga, jeżeli osoba ta nie wyraziła na to zgody. Psycholog może naruszyć tajemnicę zawodową tylko w dwóch przypadkach. Pierwszy przypadek to sytuacja, gdy zdrowie i życie klienta lub innych osób jest poważnie zagrożone w myśl art. 14 ust. 3 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów. Drugi przypadek to sytuacja, gdy sąd w prowadzonym postępowaniu karnym zwalnia psychologa z zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku, „gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu” co jest uregulowane na mocy art. 180 § 1-2 „Kodeksu postępowania karnego”.

Wszyscy psychologowie są dostępni na terenie Centrum Szkolenia Policji w godz. 7.45 – 15.45. Ponadto pełnią popołudniowe dyżury psychologiczne. Są również dostępni przez całą dobę pod numerem telefonu: 512 485 416.

W Zakładzie Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii, przy współpracy komórek dydaktyczno-wychowawczych, realizowane są również filmy dydaktyczne. 

 

Kierownik Zakładu Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii
mł. insp. Wioletta Białkowska

tel. 47 72 55 899

e-mail: kierzddip@csp.edu.pl

 

Powrót na górę strony