Pion dydaktyczny

Wydział Organizacji Dydaktyki

Wydział Organizacji Dydaktyki jest komórką dydaktyczno-wychowawczą, w której planuje się, a następnie realizuje roczną działalność szkoleniową Centrum Szkolenia Policji, z uwzględnieniem potrzeb jednostek terenowych Policji.

Do zadań Wydziału Organizacji Dydaktyki należy w szczególności:

  1. planowanie, organizowanie i dokumentowanie szkolenia zawodowego podstawowego oraz doskonalenia zawodowego centralnego;
  2. koordynowanie etapów postępowania kwalifikacyjnego prowadzonych w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji;
  3. koordynowanie wykorzystania bazy dydaktycznej.

 

Na podstawie terminów realizacji i limitów słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego, otrzymanych z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, a także potrzeb szkoleniowych przydzielonych do realizacji, w wydziale sporządzany jest Plan szkolenia… i Plan doskonalenia zawodowego centralnego w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie na dany rok szkoleniowy, z uwzględnieniem możliwości dydaktycznych i bazy kwaterunkowej Centrum.

W oparciu o powyższy plan opracowuje się plany zajęć dydaktycznych dla poszczególnych grup szkoleniowych oraz nauczycieli policyjnych.

W ramach działalności związanej z organizacją i dokumentowaniem szkolenia oraz doskonalenia zawodowego centralnego, pracownicy wydziału:

  • realizują nabór słuchaczy z jednostek organizacyjnych Policji,
  • prowadzą ewidencję procesu dydaktycznego,
  • opracowują dokumenty związane z realizacją szkoleń zawodowych podstawowych i doskonaleń zawodowych centralnych,
  • przygotowują projekty umów i porozumień z podmiotami zewnętrznymi związanych z udziałem w szkoleniach i doskonaleniach bądź organizacją przedsięwzięć na terenie Centrum Szkolenia Policji.

Wydział odpowiedzialny jest również za koordynację zadań związanych z przeprowadzaniem etapów szkolnych postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji (test wiedzy i test sprawności fizycznej), które wynikają z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji.

 

 

 

 

 

Naczelnik Wydziału Organizacji Dydaktyki

nadkom. Magdalena Soboń

47 72 55 499

e-mail: wod@csp.edu.pl

Powrót na górę strony