Pion dydaktyczny

Zakład Techniki Operacyjnej realizuje kursy specjalistyczne dla funkcjonariuszy służby kryminalnej zajmujących się kontrolą operacyjną i obserwacją.

Opis zakładu

Na kursach słuchacze zdobywają wiedzę i doskonalą umiejętności w zakresie stosowania techniki operacyjnej i prowadzenia działań obserwacyjnych.

Kadrę dydaktyczną Zakładu stanowią nauczyciele policyjni posiadający wieloletnią praktykę uzyskaną podczas służby w jednostkach terenowych Policji oraz doświadczenie dydaktyczne. Nauczyciele wspomagani są przez funkcjonariuszy z Komendy Głównej, Stołecznej oraz z Komend Wojewódzkich Policji. Dzięki udziałowi w zajęciach nauczycieli -  praktyków z jednostek terenowych, proces dydaktyczny realizowany jest zgodnie z aktualną taktyką prowadzenia działań operacyjno – rozpoznawczych.

Baza dydaktyczna oraz wyposażenie techniczne Zakładu w nowoczesne środki dydaktyczne, pozwalają realizować zajęcia praktyczne jak i teoretyczne w sposób umożliwiający przygotowanie policjanta do wykonywania czynności i zadań służbowych na wysokim poziomie.

W czasie zajęć wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt techniki operacyjnej, jak również sprzęt techniki specjalnej będący w fazie testowania. Umożliwia to słuchaczom poznanie bieżących kierunków rozwoju technologii w zakresie zwalczania przestępczości.

Zakład Techniki Operacyjnej współpracuje z:

  • Komendą Główną Policji w zakresie szkoleń w ramach doskonalenia zawodowego,
  • Biurem Kryminalnym KGP w zakresie rozbudowy bazy dydaktycznej,
  • Wydziałami Techniki Operacyjnej KWP w zakresie realizacji zajęć dydaktycznych oraz praktyk zawodowych.

Kierownik Zakładu Techniki Operacyjnej

podinsp. Adam Czekaj

tel. 47 72 55 887

e-mail: zto@csp.edu.pl

Powrót na górę strony