Pion dydaktyczny


Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik (format flv - rozmiar 4.7 MB)

Historia

Pierwszym ośrodkiem szkolącym psy służbowe w powojennej Polsce była Szkoła Przewodników i Tresury Psów Milicyjnych utworzona w Junikowie pod Poznaniem przez sierż. Zygmunta Rembielaka i kpr. Jana Kuternogę. Na sale wykładowe i koszary zaadaptowano budynki dawnego dworu, a psy ulokowano w obiektach gospodarczych. Wybudowano też proste przeszkody niezbędne do tresury. Pierwszy kurs rozpoczął się 1 września 1945 r. Do wiosny 1946 r., do czasu likwidacji ośrodka, na potrzeby terenowych jednostek MO województwa poznańskiego, wytresowano 24 psy. W maju 1946 r., na podstawie rozkazu komendanta głównego MO, gen. bryg. Franciszka Jóźwiaka, w Centrum Wyszkolenia Milicji Obywatelskiej w Słupsku została utworzona Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych MO. Jej komendantem został chor. Marian Grabski, przewodnik psa służbowego w przedwojennej Policji Państwowej. W początkowym okresie istnienia Szkoły kadra instruktorsko-szkoleniowa rekrutowała się z byłych funkcjonariuszy Policji Państwowej, żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza i Wojska Polskiego. Ich wiedza i doświadczenie były wówczas jedyną pomocą zarówno w szkoleniu przewodników, jak i tresurze psów. Podczas zajęć z tresury koncentrowano się głównie na przyuczaniu psów do szybkiego tropienia śladów. Przewodnicy natomiast prócz teorii tresury psów przyswajali podstawową wiedzę o służbie ogólnomilicyjnej. Szkoła Przewodników i Tresury Psów Służbowych CWMO w Słupsku istniała do 1949 roku. Jej ostatnim komendantem był założyciel ośrodka w Junikowie, st. sierż. Zygmunt Rembielak. W 1949 roku Komenda Główna MO wystąpiła do Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego z wnioskiem o połączenie Szkoły Przewodników i Tresury Psów Służbowych w Słupsku z Zakładem Tresury Psów Służbowych Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego
w Sułkowicach. Już w pierwszych miesiącach 1950 r. przeprowadzono reorganizację dotychczasowych ośrodków tresury, w następstwie której w Sułkowicach powstał Zakład Tresury Psów Służbowych KBW i MO. Należy tu wyjaśnić, że ZTPS KBW istniał w Sułkowicach od 1946 r., po przeniesieniu go z Michalina, gdzie rok wcześniej został powołany do życia. Komendantem Zakładu został mjr Józef Pawłusiewicz. 1 kwietnia 1956 r. na podstawie rozkazu organizacyjnego Nr 07/KG/56 Komendanta Głównego Milicji Obywatelskiej powstał samodzielny Zakład Tresury Psów Służbowych MO w Sułkowicach.

Od początku 1959 roku w Zakładzie prócz kursów psów tropiących organizowano kursy opiekunów psów obronnych. W roku 1962 do kursu tresury psów tropiących wprowadzono element rozpoznawania osób podejrzanych przez porównywanie zapachu przedmiotów z zapachem ludzi. W 1967 r. została przywrócona w Zakładzie działalność hodowlana.

Od roku 1968 przez ponad 20 lat w Zakładzie prowadzono tresurę psów – przewodników osób niewidomych. W październiku 1969 roku, z okazji 25-lecia MO, zorganizowano konkurs na najlepszego przewodnika i najsprawniejszego psa tropiącego MO. Uczestniczyło w nim 18 policjantów z psami. Zwycięzcą został sierż. Mieczysław Gawron z psem AREK reprezentujący KWMO Rzeszów. W latach 1970-1978 w ZTPS MO w Sułkowicach organizowano obok kursów tresury psów kursy podoficerskie. W roku 1986, podczas obchodów 30-lecia istnienia, Zakład otrzymał sztandar honorowy ufundowany przez społeczność gminy Chynów.W 1990 roku po przekształceniu Milicji Obywatelskiej w Policję ZTPS MO zmienił nazwę na Szkołę Policyjną Przewodników i Tresury Psów.

Od roku 1956 funkcję Komendanta jednostki sprawowali: mjr Józef Pawłusiewicz (1956-1958), mjr Tadeusz Antoniszczak (1958-1978), ppłk Roman Milewski (1978-1982), ppłk Aleksander Józefowicz (1982-1991), insp. lek. wet. Andrzej Beuth (1991-1992).

30 września 1992 roku w wyniku reorganizacji szkolnictwa resortowego, samodzielna Szkoła Policyjna Przewodników i Tresury Psów została włączona do struktur Centrum Szkolenia Policji w Legionowie pod nazwą Zakład Szkolenia Przewodników i Tresury Psów.

Insp. Andrzej Beuth został zastępcą komendanta CSP. Kolejnymi kierownikami Zakładu byli: nadkom Zbigniew Kawczyński (1992-1999), mł. insp. Tomasz Kozak (1999-2005), mł. insp. Tomasz Piechowicz (2005), podinsp. Zbigniew Koźniewski (2005-2006), kom. Mariusz Wziątek (2006), podinsp. Robert Marciniak (2006-2008), nadkom. Andrzej Sierputowski (2008-2009). Od lutego 2009 r. do 12 stycznia 2024 r. kierownikiem Zakładu Kynologii Policyjnej był mł. insp. Marek Hańczuk.

Miejscowość Sułkowice, gdzie znajduje się Zakład Kynologii Policyjnej, leży ok. 30 kilometrów od Warszawy.  Posiada dogodne kolejowe i drogowe połączenie ze stolicą.

Zakład zajmuje powierzchnię ok. 45 ha. Obecnie jest jedynym w kraju ośrodkiem szkolenia przewodników i tresury psów służbowych Policji. Znacząca pozycja Zakładu wśród europejskich szkół policyjnych o podobnym profilu wiąże się nie tylko ponad pięćdziesięcioletnim doświadczeniem szkoleniowym, lecz przede wszystkim z odpowiednio przygotowaną kadrą dydaktyczną, co przekłada się na wysoki poziom wiedzy zawodowej absolwentów.

Obecnie Zakład zatrudnia 29 policjantów i 4 pracowników cywilnych, z czego przeważającą większość stanowią wykładowcy i instruktorzy tresury. Nadzór nad policjantami
i pracownikami cywilnymi sprawuje Kierownik Zakładu wraz z Zastępcą Kierownika.

Struktura organizacyjna

Zakład został podzielony na cztery zespoły kierowane przez koordynatorów:
I zespół zajmuje się kursami specjalistycznymi dla przewodników psów patrolowo-tropiących i patrolowych oraz kursami dla policjantów wykonujących czynności pozoranta;
II zespół zajmuje się kursami specjalistycznymi dla przewodników psów do wyszukiwania zapachów narkotyków, materiałów wybuchowych, zwłok ludzkich oraz ratownictwa wodnego, a także kursami dla przewodników psów tropiących i psów do badań osmologicznych;
III zespół zajmuje się centralnym doborem psów do służby w Policji, szkoleniem psów w systemie tresury indywidualnej, testowaniem sprawności użytkowej policyjnych zwierząt służbowych (psy i konie służbowe);
IV zespół zajmuje się nadzorem dowódczym nad słuchaczami odbywającymi szkolenie w Zakładzie Kynologii Policyjnej oraz zapewnieniem ochrony fizycznej obiektów.

Dodatkowe stanowiska związane są z obsługą sekretariatu oraz gabinetu weterynaryjnego.

Obsługą logistyczną Zakładu zajmuje się Sekcja Administracyjno-Gospodarcza licząca 36 pracowników.

Uczestnicy kursów mieszkają w komfortowych warunkach. W każdym 4-osobowym dwupokojowym segmencie znajduje się suszarnia na odzież oraz pełny węzeł sanitarny.

Specyfika realizowanych kursów wymaga również zakwaterowania kilkudziesięciu psów. Umieszcza się je w nowoczesnych kojcach, dostosowanych do letnich i zimowych warunków atmosferycznych, z pełnym zapleczem gospodarczym. Chore psy umieszczane są w izolatkach, pod bezpośrednim nadzorem weterynaryjnym. Integralną część Zakładu Kynologii Policyjnej stanowi gabinet weterynaryjny, który zajmuje się profilaktyką sanitarno-weterynaryjną, leczeniem, kwalifikowaniem psów do szkolenia na podstawie ich stanu zdrowia oraz konsultacjami i poradnictwem weterynaryjnym dla policyjnych jednostek terenowych. Gabinet, poza pokojami lekarskimi i zabiegowymi, posiada nowoczesne laboratorium, aptekę i pracownię rentgenowską.

Realizowane kursy

Najliczniejszą kategorię tresowanych w Zakładzie psów stanowią psy patrolowo-tropiące. Psy te podczas wykonywanej służby patrolowej, obok oddziaływania prewencyjnego, mogą być wykorzystywane do działań związanych z zabezpieczaniem i przywracaniem naruszonego porządku publicznego podczas imprez masowych i zgromadzeń, przeszukania terenu i pomieszczeń, pościgu, zasadzki. Stanowią pomoc przy wykonywaniu czynności interwencyjnych, zatrzymywaniu osób, pilnowaniu, doprowadzaniu i konwojowaniu osób. Mogą być również wykorzystywane do tropienia śladów ludzi. Psy patrolowe przygotowane są do działań prewencyjnych, a psy tropiące nabywają umiejętność tropienia na miejscu zdarzeń oraz przeszukują teren w celu odnalezienia osoby zaginionej.

Kolejną ważną grupę stanowią psy do zadań specjalnych, które w obliczu rosnącej przestępczości związanej z przemytem i handlem narkotykami oraz aktami terroru tresowane są do wyszukiwania zapachów narkotyków lub materiałów wybuchowych.

W Zakładzie tresowane są również psy do wyszukiwania  zapachu zwłok ludzkich na lądzie i w wodzie oraz psy do identyfikacji śladów zapachowych ludzi. Nowym kierunkiem szkolenia Zakładu są kursy dla policjantów wykonujących czynności pozoranta. Przygotowują one funkcjonariuszy do wykonywania zadań pozorantów w zakresie ćwiczeń obrończych. Szkolenie w Sułkowicach przebiega dwutorowo. Przyszli przewodnicy, zdobywają wiedzę teoretyczną z zakresu taktyki i techniki użycia psów, kynologii policyjnej i teorii tresury oraz odbywają, pod okiem doświadczonych instruktorów, zajęcia z praktycznej tresury psów. Uczą się zasad właściwej pielęgnacji psów oraz ich żywienia. Ponadto podnoszą ogólną sprawność fizyczną korzystając z urządzeń siłowych ofiarowanych Zakładowi w roku 2002 przez Fundację Sportu w Policji „Fair Play”. Zajęcia teoretyczne odbywają się w sześciu salach dydaktycznych, wyposażonych w nowoczesne środki audiowizualne, plansze poglądowe, schematy. Ważną pomocą są nagrywane podczas zajęć filmy wideo przedstawiające ćwiczenia praktyczne z psami. Pozwalają one na dokładną analizę najczęściej popełnianych błędów tresurowych oraz na omówienie metod ich eliminowania. Ćwiczenia tresurowe prowadzone są na przyległym do Zakładu poligonie, zajmującym powierzchnię ok. 21 ha. Tam psy nabywają umiejętności pokonywania przeszkód oraz uczą się posłuszeństwa. Zajęcia odbywają się również w symulatorniach znajdujących się na terenie Zakładu Kynologii Policyjnej oraz poza terenem jednostki, w warunkach zbliżonych do warunków naturalnych służby. Ćwiczenia organizowane są w miejscach użyteczności publicznej, np. na lotnisku, a także w obiektach takich jak Pałac Kultury i Nauki, Sejm, Senat, sądy, dworce kolejowe i autobusowe, metro, czy szkoły. Psy przyzwyczajają się do środków transportu, ruchu ulicznego, sztucznego oświetlenia, a przede wszystkim do pracy w zmiennych warunkach. Po zajęciach słuchacze Zakładu mogą korzystać z kawiarenki internetowej, księgozbioru biblioteki, a także podnosić swoją sprawność fizyczną na siłowni.Warto dodać, że uczestnikami kursów organizowanych w Sułkowicach są nie tylko policjanci (również z zagranicy), ale także funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Biura Ochrony Rządu, Straży Miejskich, Straży Pożarnej oraz pracownicy warszawskiego metra i GOPR.

Wysoki poziom kształcenia w Zakładzie jest rezultatem stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez jego kadrą dydaktyczną. Funkcjonariusze Zakładu uczestniczą w szkoleniach metodycznych dla nauczycieli, szkoleniach informatycznych, specjalistycznych kursach minersko-pirotechnicznych i poświęconych walce z przemytem narkotyków. Biorą też udział w warsztatach poświęconych zagadnieniom tresury. Podnoszą również swoje kwalifikacje ogólne na uczelniach cywilnych. Uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach zagranicznych oraz wymiana doświadczeń pozwalają dotrzymywać kroku najlepszym w dziedzinie tresury i wykorzystania psów w służbie policyjnej. Mamy również własne doświadczenia, którymi dzielimy się z innymi szkołami policyjnymi. Zakład Kynologii Policyjnej z ponad 50 letnimi doświadczeniami jest na tym gruncie cenionym partnerem. Dlatego też teren ośrodka jest miejscem chętnie odwiedzanym przez delegacje służbowe i wycieczki. Pod opieką pracownika Zakładu można zapoznać się z historią jednostki, warunkami bytowania czworonogów i metodami tresury oraz obejrzeć pokaz sprawności użytkowej psów służbowych z użyciem świetlnych i dźwiękowych środków pozoracji. To również okazja do zobaczenia Trymera - popularnego Szarika - bohatera serialu „Czterej pancerni i pies”. Istotnym przedsięwzięciem służącym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych policyjnych przewodników psów służbowych  oraz doskonaleniu sprawności użytkowej psów służbowych są organizowane w Sułkowicach Kynologiczne Mistrzostwa Policji.

Jedną z funkcji dydaktyczno – wychowawczych, jakie realizuje Zakład jest kształtowanie właściwych postaw zawodowych szkolonych policjantów. Wielu słuchaczy to ludzie młodzi, dopiero rozpoczynający karierę zawodową. Z tego względu dużą uwagę zwraca się na przestrzeganie przez nich dyscypliny służbowej. Ponadto specyfika pracy z psem nakłada na kadrę dydaktyczną obowiązek rozwijania u słuchaczy szczególnych cech osobowości takich jak: wrażliwość, odpowiedzialność, opiekuńczość oraz kultura obcowania ze zwierzęciem. Przewodnik musi wiedzieć, że pies jest przede wszystkim jego partnerem w służbie, którego cechuje bezinteresowne oddanie, lojalność i gotowość do niesienia pomocy.

 

Kierownik Zakładu Kynologii Policyjnej
nadkom. Paweł Kreczmański

tel. 47 72 55 123

e-mail: zkp@csp.edu.pl

Powrót na górę strony