Międzynarodowe partnerstwo służbowe - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe partnerstwo służbowe

Data publikacji 16.04.2009

Współpraca międzynarodowa stała się niezbędnym warunkiem w skutecznej i sprawnej działalności Policji i Straży Granicznej. Dlatego też poświęca się jej dziś wiele uwagi. Jej kierunkami rozwoju zajmowali się uczestnicy narady służbowej odbywającej się w CSP.

Przez dwa dni odbywała się w Centrum narada dotycząca współpracy międzynarodowej służb podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji. Pierwszego dnia naradzie przewodniczył Podsekretarz Stanu MSWiA Pan Adam Rapacki. Uczestniczyli w niej również Komendant Główny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej ppłk. SG Tomasz Pest, kierownictwo Policji, Dyrektorzy Biur Międzynarodowej Współpracy KGP i KGSG, oficerowie łącznikowi Policji oraz oficerowie kontaktowi i naczelnicy odpowiedzialni za współpracę międzynarodową Policji na szczeblach Komend Wojewódzkich. Tematem narady były kierunki rozwoju międzynarodowej współpracy Policji i Straży Granicznej. Istotną rolę w tym temacie odgrywają oficerowie łącznikowi. Dlatego też oficerowie łącznikowi scharakteryzowali zakres swojej pracy oraz możliwości współpracy i pomocy, jakiej mogą udzielić pełniąc swoje misje na placówkach.

Anna Galant, rzecznik CSP
Foto Mariusz Mazewski ZTK