Narada służbowa pionu policyjnej łączności i informatyki - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Narada służbowa pionu policyjnej łączności i informatyki

Data publikacji 09.10.2019

Z końcem września br., w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, odbyła się narada służbowa pionu policyjnej łączności i informatyki zorganizowana przez Biuro Łączności i Informatyki KGP. Spotkanie poświęcone było aktualnym projektom teleinformatycznym wdrażanym w Policji.

W naradzie wzięli udział funkcjonariusze i pracownicy kadry kierowniczej i technicznej wydziałów ds. łączności i informatyki KWP/KSP oraz szkół policyjnych, w tym Centrum Szkolenia Policji.

W trakcie spotkania omówiona została między innymi problematyka związana z modernizacją i wdrożeniem nowych rozwiązań oraz e-usług w Systemie Zintegrowanej Komunikacji Ogólnopolskiej Sieci Teleinformatycznej numeru 112. Główne korzyści wynikające z modernizacji to skrócenie czasu powiadomienia, oczekiwania na reakcję oraz ułatwienie zgłoszenia zdarzenia dla osób z niepełnosprawnościami, a także poprawa komunikacji między pracownikami Policji, poszczególnymi jednostkami i komórkami instytucji powołanych do niesienia pomocy. Na spotkaniu poruszano również kwestie związane z wdrożeniem w policyjnej sieci telekomunikacyjnej wyróżnika WST: AB=47. Wdrożenie tego wyróżnika będzie równoznaczne z uruchomieniem jednolitej i spójnej numeracji dla wszystkich użytkowników w Policji. Zmiana jakościowa będzie wynikała z uporządkowania numeracji, jednolitej i spójnej polityki zarządzania ruchem, nadawania uprawnień użytkownikom oraz poszerzenia dostępności usług telefonicznych sieci publicznej. W zakresie telefonii mobilnej (komórkowej) przewiduje się zwiększenie ilości użytkowników.

Istotnym punktem narady służbowej był również panel dyskusyjno-problemowy poświęcony bezpieczeństwu w sieci. Wszystkie jednostki organizacyjne Policji mogły wymienić własne doświadczenia w zakresie stosowanych środków zabezpieczenia sieci przed zagrożeniami. Cyberbezpieczeństwo omawiano uwzględniając zarówno aspekty techniczne jak i prawne. Zwrócono szczególną uwagę na czas i sposób reakcji na incydenty komputerowe oraz na konieczność podnoszenia świadomości istniejących zagrożeń wśród użytkowników.

tekst: mł. insp. Krzysztof Biernacki, Janusz Sarna