Przygotowani do pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przygotowani do pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Data publikacji 03.10.2017

W Centrum Szkolenia Policji zakończyła się piąta edycja kursu specjalistycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wśród 20-osobowego grona słuchaczy byli policjanci kadry dowódczej wyższego szczebla, koordynatorzy Procedury „Niebieskie Karty” oraz dzielnicowi.

     Kurs PPWR w interdyscyplinarny sposób spaja wiedzę z wielu dziedzin, niezbędną do skutecznego działania Policji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zajęcia realizowane są przede wszystkim w formie warsztatowej, z wykorzystaniem aktywizujących metod dydaktycznych, co znacząco wpływa na podniesienie jakości nauczania. Przekłada się to na wyższą efektywność realizowanych przez policjantów zadań i obowiązków ustawowych w aspekcie zarówno skutecznego udzielania pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, jak również skutecznego prawnego oddziaływania na sprawców dopuszczających się stosowania przemocy w rodzinie.

     W ramach tej edycji doskonalenia (25 - 29 września), grupa szkoleniowa odwiedziła Ośrodek dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Dom”, prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy i Interwencji Społecznej. Wizyta ta miała zdecydowanie walor praktyczny. Kadra placówki chętnie dzieliła się ze słuchaczami informacjami na temat działalności ośrodka oraz bogatym doświadczeniem związanym ze świadczeniem wszechstronnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. Z jedną z takich osób rozmawiali uczestnicy kursu. Mieli możliwość wysłuchania bezpośredniej relacji na temat różnych form przemocy w rodzinie, zachowań osób pokrzywdzonych przemocą i stosujących ją. Tego typu rozmowy są źródłem cennych wskazówek dotyczących potrzeb osób pokrzywdzonych i ich oczekiwań wobec interweniujących funkcjonariuszy. Rozwijają też u policjantów poczucie empatii, cechy niezwykle pożądanej w postawie „interwenta” oraz znacząco wpływają na podniesienie u nich poziomu rozumienia ważności tej tematyki.

     Celem kursu jest również przygotowanie policjantów do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego, stąd policjanci opracowywali konspekty, a następnie na ich podstawie realizowali zajęcia. Stanowiło to podstawę do zaliczenia kursu.

     W ramach Prewencyjnego Koła Zainteresowań m.in. ta grupa słuchaczy uczestniczyła również w mityngu informacyjnym zainicjowanym przez opiekuna kursu a przeprowadzonym przez Wspólnotę Anonimowych Alkoholików oraz terapeutę uzależnień. Wykład umożliwił słuchaczom nabycie wiedzy z zakresu metod i procedur działania mających na celu właściwe rozpoznanie zjawiska alkoholizmu oraz udzielenie skutecznej pomocy rodzinom, w których ten problem występuje.

     Opiekunem kursu i prowadzącą zajęcia była asp. Dorota Kozłowska z Zakładu Służby Prewencyjnej CSP, która przygotowywała funkcjonariuszy do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, koordynacją działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oraz do prowadzenia doskonalenia zawodowego lokalnego z tego zakresu.

     Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs z wynikiem pozytywnym, czego im serdecznie gratulujemy.

asp. Dorota Kozłowska/ZSP

zdj: ze zbiorów ZSP