Na kursach dla „drogówki” - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Na kursach dla „drogówki”

Data publikacji 16.03.2017

Funkcjonariusze ruchu drogowego przygotowują się do wykonywania zadań zawodowych przede wszystkim na różnego rodzaju kursach specjalistycznych realizowanych w policyjnych jednostkach szkoleniowych. Spośród wszystkich szkół policyjnych najszerszą ofertą programową skierowaną do „drogówki” może pochwalić się Centrum Szkolenia Policji. Wśród realizowanych w CSP kursów specjalistycznych są również te, które w pierwszej kolejności powinni ukończyć policjanci pełniący lub przewidziani do pełnienia służby w komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach ruchu drogowego. Czego uczą się na tych kursach?

     Kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część ogólna trwa 15 dni szkoleniowych. W tym czasie policjanci poznają takie zagadnienia, jak: kryminalistyczne czynności na miejscu wypadku drogowego, wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji, podstawowe instytucje z zakresu ogólnego postępowania administracyjnego. Doskonalą też umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się bronią palną w wybranych sytuacjach, a także korzystania z policyjnych systemów informatycznych. Przypominane i omawiane są zasady etyki zawodowej.

     Po ukończeniu tego etapu doskonalenia zawodowego funkcjonariusze są kierowani na kurs specjalistyczny w zakresie ruchu drogowego – część szczególna.  W ciągu 31 dni szkoleniowych policjanci, oprócz opanowania wielu zagadnień teoretycznych, muszą nabyć umiejętności w następujących obszarach: kontrola transportu drogowego oraz stanu technicznego pojazdów, kierowanie ruchem drogowym, a także pomiar prędkości i rejestracja zachowań uczestników ruchu drogowego. Zajęcia praktyczne z tego zakresu, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, początkowo są realizowane na terenie CSP, a następnie na drogach publicznych.

     Pierwsze omawiane zagadnienia związane są z kontrolą transportu drogowego. Funkcjonariusze zapoznają się z przepisami dotyczącymi krajowego i międzynarodowego transportu drogowego, w tym przewozu osób, rzeczy i zwierząt, materiałów niebezpiecznych (ADR), szybko psujących się artykułów żywnościowych (ATP), a także aktami prawnymi regulującymi czas pracy kierowcy. Nabywają również umiejętności związane z kontrolą tachografów cyfrowych. Następnie zgłębiają wiedzę z zakresu kontroli stanu technicznego pojazdów – przepisy prawne oraz budowę poszczególnych układów pojazdu. Swoje przygotowanie do kontroli transportu drogowego i stanu technicznego pojazdów policjanci weryfikują w czasie ćwiczeń realizowanych na drogach publicznych. Nauka postaw, gestów i sygnałów występujących w czasie kierowania ruchem drogowym rozpoczyna się w specjalistycznej tzw. lustrzanej sali, później ćwiczenia realizowane są  na terenie jednostki szkoleniowej na prostych skrzyżowaniach klasycznych. Na zakończenie tego etapu nauki przeprowadzany jest test umiejętności praktycznych, którego zaliczenie stanowi warunek dopuszczenia słuchacza do udziału w zajęciach realizowanych na drogach publicznych. Tam policjanci kierują ruchem drogowym najpierw na skrzyżowaniu w kształcie litery „T”, później na skrzyżowaniu klasycznym, na którym odbywa się ruch pojazdów szynowych. Kierowanie ruchem drogowym wykonują także w dwuosobowych zespołach. Pomiar prędkości i rejestracja zachowań uczestników ruchu drogowego to kolejny temat, jaki znajduje się w programie kursu skierowanego do funkcjonariuszy „drogówki’. Po zapoznaniu się z podstawami prawnymi stosowania ręcznych mierników prędkości i wideorejestratorów wykroczeń oraz z taktyką pracy z tymi urządzeniami, policjanci dokonują pomiarów i kontroli na drogach publicznych. Kurs kończy się egzaminem. Zanim jednak słuchacze do niego przystąpią muszą uzyskać zaliczenia ze wszystkich tematów objętych programem nauczania.

     16 marca w Centrum Szkolenia Policji, 63 uczestników kursu specjalistycznego w zakresie ruchu drogowego – część szczególna przystąpiło do egzaminu końcowego, który dla wszystkich zakończył się sukcesem. Serdecznie gratulujemy policjantom osiągniętych wyników. Jesteśmy przekonani, że wiedza i umiejętności zdobyte w CSP przełożą się na wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

hg

zdj. ze zbiorów Zakładu Ruchu Drogowego CSP