Forum Edukacyjne Służb Mundurowych - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Forum Edukacyjne Służb Mundurowych

Data publikacji 28.10.2016

W Centrum Szkolenia Policji w Legionowie zakończyły się dwudniowe warsztaty poświęcone „Przygotowaniu metodycznemu nauczycieli w służbach mundurowych”. Przedsięwzięcie prowadzone było w ramach sprawowanego przez CSP w 2016 r., przewodniczenia Forum Edukacyjnemu Służb Mundurowych i zorganizowane zostało przez Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii.

     W spotkaniu uczestniczyli sygnatariusze FESM, tj.: Akademia Sztuki Wojennej, Izba Celna, Szkoła Główna Służby Pożarniczej, Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie, Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu, Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie, Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, Szkoła Policji w Katowicach, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Obecni byli również przedstawiciele Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji, Szkoły Policji w Słupsku, Ośrodka Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu oraz kadra kierownicza komórek dydaktyczno-wychowawczych Centrum Szkolenia Policji.

     Uczestników spotkania powitali: Komendant Centrum Szkolenia Policji insp. Anna Rosół, Zastępca Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcin Szyndler oraz pełniąca obowiązki Kierownika Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii podinsp. Lidia Siachowicz.

     Celem warsztatów była wymiana doświadczeń w obszarze podnoszenia umiejętności metodycznych nauczycieli poszczególnych podmiotów FESM. Przedstawiciele sygnatariuszy omówili kwestie związane z przygotowaniem metodycznym nauczycieli, ich ścieżką rozwoju zawodowego, przygotowaniem metodycznym do opracowywania jednomodułowych programów szkolenia dostosowanych do wymogów Sektorowych Ram Kwalifikacji, a także metodyką projektowania e-zajęć w świetle kompetencji nauczycieli podejmujących nauczanie online.

     Uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że ta forma wymiany doświadczeń z pewnością przyczyni się do doskonalenia kompetencji metodycznych kadry nauczającej w ośrodkach szkoleniowych sygnatariuszy.

     Na zakończenie warsztatów wszyscy otrzymali, z rąk Zastępcy Komendanta ds. Dydaktycznych mł. insp. Marcina Szyndlera, certyfikaty potwierdzające udział w przedsięwzięciu.

podinsp. Lidia Siachowicz/p.o. kierownik Studium Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii

zdj. Marcin Grzeszyk/SDDiP