Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi

Data publikacji: Data publikacji 20.10.2016

18 października br. w krajach Unii Europejskiej obchodzono 10. Europejski Dzień Przeciwko Handlowi Ludźmi. Zgodnie z „Krajowym Planem Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016–2018”, jego organizacja została powierzona m.in. szkołom Policji. W ramach obchodów, Pełnomocnik Komendanta Centrum Szkolenia Policji ds. Ochrony Praw Człowieka kom. Anna Rybicka zaprosiła podinsp. Macieja Romanowskiego oraz podkom. Tomasza Plechę z Wydziału do walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP, którzy przeprowadzili wykład dla słuchaczy CSP na temat zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi.

     „Handel ludźmi to przestępstwo o globalnej skali, występujące w większości krajów świata. Jego istotą jest zniewolenie osoby (lub osób) przy użyciu różnorodnych metod i środków w celu wykorzystania nawet za zgodą ofiary. Stąd, handel ludźmi określany jest często jako współczesne niewolnictwo. Polska jest jednocześnie krajem pochodzenia, krajem tranzytowym oraz krajem docelowym dla ofiar tego procederu.

     Obywatele polscy najczęściej są wykorzystywani za granicą. Opublikowany w lutym 2015 r. raport Eurostatu nt. handlu ludźmi zawierający dane z lat 2010–2012 wskazuje, że w tym okresie zarejestrowano w Unii Europejskiej 976 Polaków – ofiar handlu ludźmi, w tym 713 było wykorzystywanych poza Polską: w Wielkiej Brytanii – 405 osób, Holandii – 187, Niemczech – 92, Francji – 12, Belgii – 6 i w Irlandii – 5 ofiar. W pojedynczych przypadkach Polacy padali ofiarą wykorzystania również w Czechach, Danii, Finlandii, Luksemburgu, Szwajcarii i na Litwie. Najwięcej polskich ofiar odnotowano na terenie Wielkiej Brytanii. Według danych Centrum do Walki z Handlem Ludźmi (UKHTC) na 2340 ofiar handlu ludźmi zidentyfikowanych w 2014 roku, 81 osób to obywatele polscy, z czego troje to nieletni. Wśród polskich ofiar handlu ludźmi w Wielkiej Brytanii przeważają mężczyźni – 71%, wykorzystywani najczęściej do pracy przymusowej.

     Oprócz pracy przymusowej, Polacy padają również ofiarą zorganizowanych grup przestępczych, których działalność kryminalna polega na wykorzystywaniu osób do żebractwa, kradzieży czy wyłudzania kredytów i świadczeń socjalnych. Jakkolwiek dla tych form wykorzystania płeć i wiek pokrzywdzonych wydaje się nie mieć szczególnego znaczenia, to jednak zauważa się, że większość ofiar to mężczyźni, zwykle w średnim wieku. Sprawcy wykorzystują ich trudną sytuację na rynku pracy. Osobami szczególnie zagrożonymi są więc bezrobotni, dodatkowo mający problem alkoholowy, którzy w przeszłości popadli w konflikt z prawem.

     W mniejszej skali niż kilkanaście lat temu, niemniej wciąż widoczny jest proceder handlu kobietami i dziewczętami. Polki padają ofiarą wykorzystania seksualnego, w tym zmuszania do prostytucji, lub w przemyśle pornograficznym zarówno za granicą, jak i na terenie naszego kraju.

     Na terytorium Polski mamy do czynienia w dużej mierze z werbowaniem Polaków wykorzystywanych za granicą, ale przede wszystkim z handlem i eksploatacją cudzoziemców. W tym znaczeniu Polska jest krajem docelowym (lub jednym z krajów docelowych) dla organizatorów tego procederu. Cudzoziemskie ofiary identyfikowane w Polsce najczęściej pochodzą z krajów europejskich (Rumunia, Bułgaria, Ukraina), a także z Azji (m.in. z Wietnamu, Filipin, Sri Lanki). Są to zarówno kobiety, jak i mężczyźni, a także dzieci. Cudzoziemcy padają ofiarą wykorzystania do pracy przymusowej, prostytucji lub żebractwa. Sporadycznie dochodzi również do identyfikacji ofiar niewolnictwa domowego i zmuszania do popełniania przestępstw.”

 

Źródło: Krajowy Plan Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi na lata 2016–2018,
przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 17 sierpnia 2016 r.

Zdjęcia: kom. Anna Rybicka/SDDiP