Przedstawiciele Ośrodka „DOM” w Centrum Szkolenia Policji - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele Ośrodka „DOM” w Centrum Szkolenia Policji

Data publikacji 28.02.2013

20 lutego, w Centrum Szkolenia Policji, w ramach działalności Prewencyjnego Koła Zainteresowań odbyło się spotkanie poświęcone m.in. zagadnieniom związanym z przemocą domową. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Ośrodka dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "DOM" w Warszawie tj. pani Urszula Mroczek i pani Iwona Rogowska oraz słuchacze szkolenia zawodowego podstawowego (SZP – 5/12 i SZP – 1/13).

Ośrodek  jest stacjonarną (całodobową) placówką dla kobiet i dzieci, doznających i zagrożonych przemocą domową. Przedstawiciele ośrodka przybliżyli słuchaczom główne cele realizowanych w Ośrodku zadań do których, m.in. należą: zapewnienie bezpośredniej ochrony przed przemocą; zwiększenie i ułatwienie dostępności do pomocy psychospołecznej i medycznej; zmiana niszczącej sytuacji życiowej ofiar przemocy domowej w kierunku poprawy ich fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania; zwiększenie i pogłębienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.

Omówiona problematyka, poparta doświadczeniami Ośrodka, cieszyła się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Przedsięwzięcie koordynowali podkom. Marceli Śmiałek i podkom. Sławomir Klimaszewski – nauczyciele policyjni z Zakładu Służby Prewencyjnej.

M. Śmiałek ZSP