Jakość potwierdzona certyfikatem - Aktualności - Centrum Szkolenia Policji

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Jakość potwierdzona certyfikatem

Data publikacji 18.11.2011

W Centrum Szkolenia Policji od 2007 r. funkcjonuje system zarządzania jakością certyfikowany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. W ubiegłym roku, po 3 latach funkcjonowania certyfikowanego systemu, nasza jednostka poddała się auditowi ponownej certyfikacji. W jego wyniku odnowiono na kolejne 3 lata certyfikat systemu zarządzania jakością, z przejściem na wymagania nowej edycji normy ISO 9001:2008.

          Zachowanie ważności certyfikatu wymaga jednak poddania się w każdym roku auditowi zewnętrznego nadzoru. Audit taki został przeprowadzony przez przedstawiciela Polskiej Izby Handlu Zagranicznego Certyfikacja w terminie 20 – 21 października 2011 r.
W dniu 15 listopada 2011 r. Centrum Szkolenia Policji otrzymało raport z wymienionego auditu. W dokumencie tym zaznaczono, że w czasie badania auditowego zebrano odpowiednią liczbę obiektywnych dowodów potwierdzających, że praktyka postępowania jest zgodna z wymaganiami normy ISO 9001:2008 oraz ustaleniami własnymi Centrum Szkolenia Policji, co skutkowało przedłużeniem ważności certyfikatu systemu zarządzania jakością.

          W raporcie wskazano następujące mocne strony systemu:

  1. najwyższe kierownictwo w osobie Komendanta Centrum Szkolenia Policji, przekonanego o potrzebie wdrożenia międzynarodowych standardów normy
    ISO 9001:2008; profesjonalne zarządzanie poprzez precyzyjny podział odpowiedzialności i uprawnień; projakościową politykę zarządzania;
  2. osoba Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością charakteryzującego się niezwykłym zaangażowaniem, aktywnym i twórczym stosunkiem do realizacji założeń i wymagań systemu; zrozumienie istoty systemu;
  3. wykazana przez pracowników dobra znajomość wymagań normy i wynikających
    z niej własnych ustaleń; zastosowanie skutecznych metod i sposobu postępowania
    w ramach realizacji zadań;
  4. opracowanie systemu zarządzania jakością na bazie istniejącej dobrej praktyki, zgodnie z intencja przepisów prawa i z polityką, którą sformułowało najwyższe kierownictwo.

          W czasie auditu nie sformułowano żadnej niezgodności będącej wynikiem niespełnienia wymagań normy ISO 9001:2008 lub wewnętrznych ustaleń Centrum Szkolenia Policji. Podczas badania auditowego sformułowano kilka spostrzeżeń, które będą służyły doskonaleniu systemu zarządzania jakością Centrum Szkolenia Policji.

 

Paweł Dudkowski WP

zdj. Hanna Grochowska WP